Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 497-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  497-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment, organizácia obchodnej činnosti a obchodná administratíva; kancelárske práce; reklamné, marketingové a propagačné služby; cielený marketing; propagovanie tovarov a služieb klientov prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí; prieskum trhu; poskytovanie reklamného priestoru predajcom tovarov a služieb prostredníctvom centrálnej webovej stránky; umiestňovanie reklám online pre predajcov tovarov a/alebo služieb; poskytovanie online [predaj] reklamných balíkov vrátane inventára, reklamných zobrazení, kampaní, reklamného priestoru a tvorby reklamy pre predajcov tovaru a / alebo služieb; poskytovanie online reklamného priestoru pre výber predajcami tovarov a / alebo služieb; poskytovanie stratégií pre online reklamu predajcom tovarov a / alebo služieb vrátane analýzy reklamného prieskumu; podpora záujmu poskytovateľov reklamy v oblasti online a interaktívnej reklamy, vrátane pre vydavateľov a majiteľov digitálnych platforiem; umiestňovanie, šírenie, sledovanie, meranie a zameranie reklamy pre iných prostredníctvom počítačových sietí; zacielenie reklamy a reklamného priestoru pre ostatných na základe informácií spotrebiteľa; poskytovanie strategického marketingu, najmä špecializácie na využitie analytických a štatistických modelov na pochopenie a predpovedanie spotrebiteľských, obchodných a trhových trendov prostredníctvom digitálnych platforiem.
38 - Telekomunikačné služby; vysielacie služby; audiovysielanie; vysielanie videozáznamov; rozhlasové vysielanie; služby vysielania cez internet; digitálne komunikačné služby; služby digitálneho prenosu; digitálny prenos údajov prostredníctvom internetu; vysielanie reklám; vysielanie reklamy prostredníctvom digitálnych sietí; služby vysielania zvuku a videa prostredníctvom internetu; prenos digitálneho zvukového a video vysielania prostredníctvom globálnej počítačovej siete; vysielacie služby, najmä prenos reklamných programov a mediálnej reklamnej komunikácie prostredníctvom digitálnych komunikačných sietí.
41 - Vzdelávanie; poskytovanie školení; zábava; športové a kultúrne aktivity; zábavné služby; výroba, prezentácia, distribúcia, syndikácia, sieťovanie a prenájom rozhlasových a televíznych programov a hudobných, zvukových a obrazových záznamov; nesťahovateľné rozhlasové programy, televízne programy, videá, zvuk, obrazy alebo údaje prístupné z internetu alebo iných komunikačných sietí; poskytovanie online elektronických publikácií; poskytovanie sťahovateľnej nahratej hudby a videa za poplatok alebo prostredníctvom predplatného cez internet; organizovanie súťaží, koncertov a živých vystúpení; klubové služby [zábava]; služby diskdžokejov; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prezentácia živých vystúpení; hudobné skladateľské služby; konzultačné, informačné a poradenské služby týkajúce sa vyššie uvedeného. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BAUER AUDIOSTREAM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bauer Radio Limited; Media House Peterborough Business Park, Lynch Wood, PE2 6EA Peterborough; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 497-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 497-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.02.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.03.2021 Typ Odoslané
POZ 497-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku