Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 49474
(111)  Číslo ochrannej známky  163172 
(151)  Dátum zápisu  15.02.1977 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.07.2016 
(210)  Číslo prihlášky  49474 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.07.1976 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  76129 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.02.1976 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Etiketovacie stroje, teda stroje na vydávanie, nanášanie a potlač etikiet. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.01, 26.03.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Avery Dennison Corporation; 8080 Norton Parkway, Mentor, Ohio 44060; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.07.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 03.05.2007 5/2007 ND3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.08.2016 8/2016 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 01.08.2016 8/2016 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
 
POZ 49474
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 05.01.2007 6 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.01.2007 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.12.2013 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.06.2016 7,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 16.06.2016 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.06.2016 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 49474
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o obnovu 03.07.1996 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 22.07.1996 Typ Platba
Plná moc 25.09.1996 Typ Doručené
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.11.1997 Typ Interné listy
pokyn na obnovu zápisu 18.11.1997 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.12.1997 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.01.1998 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.05.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.01.2007 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 08.01.2007 Typ Doručené
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 09.01.2007 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.01.2007 Typ Platba
Oznámenie 28.02.2007 Typ Doručené
Oznámenie 02.03.2007 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 20.03.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.10.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 02.12.2013 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.01.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.02.2014 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.02.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.06.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.06.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.06.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.06.2016 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.06.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2016 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.06.2016 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.06.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.11.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.12.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
POZ 49474
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Avery International Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California
1 Zápis alebo zmena zástupcu 16.03.2007 Štros David, JUDr. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.02.2014 César Alexandr, JUDr. Štros David, JUDr.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.06.2016 Avery Dennison Corporation AVERY DENNISON CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
4 Zápis alebo zmena zástupcu 24.06.2016 Čermák Jiří, JUDr. César Alexandr, JUDr.
5 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 18.12.2017 Čermák Jiří, JUDr. Čermák Jiří, JUDr.
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.11.2022 Avery Dennison Corporation Avery Dennison Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku