Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 494-2006
(111)  Trademark Number  216878 
(151)  Registration Date  09.02.2007 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  13.03.2016 
(210)  Application Number  494-2006 
(220)  Application Date  13.03.2006 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.11.2006 
(450)  Publication of Registration Date  05.04.2007 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklamné agentúry, dražby, hospodárske, ekonomické predpovede, informácie v počítačových súboroch (vyhľadávanie pre zákazníkov), obchodné alebo podnikateľské informácie, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, podpora predaja (pre tretie osoby), poradenstvo v obchodnej činnosti, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodný prieskum, reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných textov alebo inzertných oznamov, psychologické testovanie s cieľom výberu, spracovanie textov, vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, zbieranie údajov do počítačových databáz, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančné informácie, realitné kancelárie.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov, posielanie správ, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Prenájom vozidiel, rezervácia miesteniek na cestovanie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania), poskytovanie elektronických publikácií on-line, on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí, prekladateľské služby, informácie o možnostiach rekreácie, služby pre oddych a rekreáciu, organizovanie vedomostných a zábavných súťaží, zverejňovanie textov okrem reklamných.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, licencie práv duševného vlastníctva, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, servis počítačových programov, tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webstránok) pre zákazníkov.
45 - Zoznamovacie služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.01.25, 27.05.15, 27.05.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  ružová, čierna, oranžová, fialová, žltá, modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  13.03.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2006 11/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2007 04/2007 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.07.2016 07/2016 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.07.2016 07/2016 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 12.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 494-2006
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 494-2006
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.03.2006 Type Delivered
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.03.2006 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.03.2006 Type Payment
3 výsledok rešerše 02.08.2006 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2006 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.02.2007 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.10.2012 Type Delivered
7 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.11.2012 Type Delivered
7a Plná moc 05.11.2012 Type Delivered
8 všeobecný referátnik 05.11.2012 Type Sent document
9 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Type Sent document
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.03.2016 Type Delivered
11 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 12.04.2016 Type Delivered
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2016 Type Payment
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2016 Type Payment
14 dodatok k osvedčeniu OZ 15.06.2016 Type Sent document
15 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Type Delivered
15a Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
15b Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
15c Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
15d Generálna plná moc 06.12.2018 Type Delivered
15e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Type Delivered
16 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Type Delivered
16a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Type Delivered
16b Doklad o prevode 10.12.2018 Type Delivered
16c Doklad o prevode 10.12.2018 Type Delivered
16d Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
16e Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
16f Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Type Delivered
20 vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Type Sent document
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Type Payment
22 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Type Sent document
23 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
23a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
23b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
23c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
23d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
24 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Type Delivered
24a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Type Delivered
24b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Type Delivered
25 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
26 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Type Sent document
27 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Type Sent document
28 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
28a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
28b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
28c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
28d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
28e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
28f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
28g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
29 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Type Payment
30 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
POZ 494-2006
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2012 Porubčan Róbert, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.05.2016 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
3 Prevod majiteľa 04.02.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
5 Prevod majiteľa 12.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 12.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku