Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 494-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  216878 
(151)  Dátum zápisu  09.02.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.03.2016 
(210)  Číslo prihlášky  494-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.03.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.04.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné agentúry, dražby, hospodárske, ekonomické predpovede, informácie v počítačových súboroch (vyhľadávanie pre zákazníkov), obchodné alebo podnikateľské informácie, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, podpora predaja (pre tretie osoby), poradenstvo v obchodnej činnosti, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodný prieskum, reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných textov alebo inzertných oznamov, psychologické testovanie s cieľom výberu, spracovanie textov, vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, zbieranie údajov do počítačových databáz, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančné informácie, realitné kancelárie.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov, posielanie správ, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Prenájom vozidiel, rezervácia miesteniek na cestovanie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania), poskytovanie elektronických publikácií on-line, on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí, prekladateľské služby, informácie o možnostiach rekreácie, služby pre oddych a rekreáciu, organizovanie vedomostných a zábavných súťaží, zverejňovanie textov okrem reklamných.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, licencie práv duševného vlastníctva, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, servis počítačových programov, tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webstránok) pre zákazníkov.
45 - Zoznamovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.25, 27.05.15, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  ružová, čierna, oranžová, fialová, žltá, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  13.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2006 11/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2007 04/2007 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.07.2016 07/2016 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.07.2016 07/2016 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 12.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 494-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 494-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.03.2006 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.03.2006 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.03.2006 Typ Platba
3 výsledok rešerše 02.08.2006 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2006 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.02.2007 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.10.2012 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.11.2012 Typ Doručené
7a Plná moc 05.11.2012 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 05.11.2012 Typ Odoslané
9 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.03.2016 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 12.04.2016 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2016 Typ Platba
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2016 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 15.06.2016 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené
15a Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
15b Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
15c Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
15d Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
15e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
16 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
16a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
16b Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
16c Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
16d Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
16e Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
16f Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Typ Odoslané
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
22 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
23a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
23b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
23c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
23d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
24 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
24a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
24b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
25 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
27 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
28a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
28b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
28c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
28d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
28e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
28f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
28g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
29 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 494-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2012 Porubčan Róbert, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.05.2016 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
3 Prevod majiteľa 04.02.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
5 Prevod majiteľa 12.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 12.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku