Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 492-95
(111)  Číslo ochrannej známky  184123 
(151)  Dátum zápisu  10.02.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.02.2005 
(210)  Číslo prihlášky  492-95 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.02.1995 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.1998 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.1999 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 11, 14, 36, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Elektrické otvárače na konzervy; etiketovacie stroje; kávové mlynčeky s výnimkou ručných; kosačky; nože do kosačky; kosačky na trávniky - stroje; krájače na chlieb - stroje; elektrické kuchynské stroje; mixéry - stroje; elektrické mlynčeky pre domácnosť; mlynčeky na korenie s výnimkou ručných; práčky; práčky na pranie a bielenie; práčky na pranie a farbenie; práčky uvádzané do chodu vhodením mince; elektrické kuchynské roboty; strúhadlá na zeleninu ako stroje; šijacie stroje; elektrické šľahače; elektrické šľahače pre domácnosť; umývačky riadu; elektrické ručné vŕtačky; vysávače prachu; hadice do vysávačov.
09 - Elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie železničných uzlov; elektrické cievky; elektrické akumulátory do vozidiel; elektrické batérie do automobilov; akumulátorové banky; akumulátorové nádoby; akumulátorové skrine; acidometre do batérií; akumulátory do batérií; platne do akumulátorov; akustické vedenie; akustické rúry; aktinometre; elektromagnetické cievky; alidády (zememeračstvo); elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; batérie na svietenie; ampérmetre; anemometre; vetromery; anódy; anódové batérie; antény; clony proti oslepeniu; apertometre; audiovizuálna technika na výučbu; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; barometre; betatróny (urýchľovače elektrónov); kancelárske dierovacie stroje; rámčeky na diapozitívy; dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie; smerovky (smerovkové svetlá); blikavé svetlá; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; cyklotróny; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory; adjustačné prístroje na diapozitívy; rámovacie zariadenia na diapozitívy; diapozitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; diaľkomery; diktovacie stroje; difrakčné zariadenia; diaľkomery, zameriavacie zariadenia; fotografické blesky; cievky (fotografia); meracie zariadenia na benzín; drôty elektrické; ochranné bezpečnostné siete; galvanické články; diaprojektory; batérie do vreckových lámp; automatické časové spínače; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; elektrické batérie; electric články; elektrické akumulátory; bleskozvody; parkovacie bránky uvádzané do chodu vhodením mince; prístroje a zariadenia pre astronómiu; acidometre; autorádiá; dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; cukromery; automobilové výstražné trojuholníky; diaľkové ovládanie návestidiel; ďalekopisy; diaľkové ovládače; ďalekohľady; prístroje na zaznamenávanie času; laboratórne destilačné prístroje; poistkové drôty zo zliatin kovov; antikatódy; azimut - nástroj na určovanie; bóje, majáky svetelné; bóje signalizačné; bóje značkovacie; elektrické bzučiaky; buzoly, kompasy; clony proti radiácii na priemyselné účely, denzitometre; magnetické disky; čipy (mikroprocesorové doštičky); fotografické clony; destilačné prístroje na vedecké účely; dávkovače; dozimetre; telefónne drôty; čítače čiarového kódu; chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre ako prístroje; kompaktné disky; akustické spriahadlá; dekompresné komory; číslicové súradnicové zapisovače; požiarnické člny; čítače optické; optické disky; čítacie zariadenia (informatika); bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá a na športové zariadenia; detektory dymu; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov; zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; elektrické káble; elektrické spojky; elektrické svorky; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie, materiály na elektrické vedenie; hydrometre, vodomery; gramofónové platne; lodné hovorové rúry; elektromagnetické cievky; elektrické hlásiče; indikátory; elektrónky so žeravenou katódou; hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; galvanometre; fotokomory; strihacie zariadenia na filmy; elektroinštalačné rúry; hustomery; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofóny; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; fluorescenčné štíty; indikátory straty elektrickej energie; galvanické články; galvanizéry; elektrolyzéry; epidiaskopy; ergometre; iskrojemy, lapače iskier; expozimetre; fakturovacie stroje; rezacie prístroje na film; filtre na dýchacie masky; filtre fotografické; galvanizačné zariadenia; sušičky na fotografické snímky - pozitívy; leštiace zariadenia na fotografické snímky - pozitívy; heliografické prístroje; hologramy; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; inklinometre, sklonomery; indikátory množstva; induktory; invertory - elektrotechnika; ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu; hĺbkovacie laná; fotografické hľadáčiky; fotometre; zariadenia a prístroje pre fyziku; indukčné cievky; gramofónové ihly; elektrónky; hlasovacie zariadenia ako stroje; zariadenia na výmenu gramofónových ihiel; filmy exponované; elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu; magnetické identifikačné karty; fotoelektrické bunky; integrované obvody; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače; inkubátory na kultúry baktérií; filtre UV lúčov na účely fotografie; elektronické perá na vizuálne zobrazovacie zariadenia; faxy; kalibračné krúžky; komparátory; elektrotechnické koncovky; kamery; kinematografické kamery; kapilárne rúrky; prístroje na strihanie kinofilmov; kazety na mikroskopové sklíčka; elektrické kolektory; komutátory; krokomery; kondenzátory; elektrické kondenzátory; optické kondenzátory; elektrické kontakty z drahých kovov; elektrické kontakty; kopírovacie zariadenia a stroje fotografické, elektrostatické alebo termické; korekčné šošovky; kozmografické nástroje; elektrické prístroje na komutáciu; kompasy; prístroje na kvasenie; kmitomery; kryštálové detektory; kaleidoskopy; katódové protikorózne prístroje; elektrické zariadenia proti krádeži; kontrolné pokladnice; katódy; exponované kinofilmy; kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; kódované magnetické karty; kódovacie magnetické matice; manšón na elektrické káble; magnety; liehomery, liehové manometre; mechanizmy na mincové zariadenia; magnetofóny; magnetické pásky; mostové váhy; nabíjacie agregáty pre elektrické batérie; automaty na lístky; námorné kompasy; metre; metronómy; elektrické monitorovacie prístroje; elektrické meniče; akustické membrány; mikroskopy; mierky; meracie prístroje; merače elektrických strát; elektrické meracie zariadenia; mechanické značky; meradlá; magnetické cylindrické vrstvy; nabíjačky akumulátorov; mriežky na elektrické akumulátory; nosiče tmavých platní pre fotografiu; špeciálny laboratórny nábytok; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; lampy do fotokomôr; optické lampy; návestné lampáše; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; neónové reklamy; manometre (tlakomery); matematické prístroje; mincové mechanizmy na televízne prijímače; megafóny; meracie pomôcky; meteorologické prístroje; mikrofóny; námorné signalizačné zariadenia; navigačné nástroje; nivelačné nástroje; mikrometre; meračský stôl; elektrické leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť; minciere; svetelné alebo mechanické návesti; magnetoskopy; elektrické natáčky; elektrické leštičky na obuv; elektrické leštiace zariadenia na parkety; elektrické prístroje na odstraňovanie líčidiel; kódované magnetické karty; stroje na leštenie dlážky; meniče diskov do počítačov; magnetické médiá; magnetické nosiče údajov; magnetické dekodéry; magnetické páskové jednotky do počítača; mikroprocesory; modemy; monitory; myši (lokátory); optické nosiče údajov; odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie dopravným nehodám; okuliare proti oslneniu; odrušovače (elekrotechnika); objektívy astrofotografické; odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); nástroje na meranie obrysov; palivové čerpadlá na čerpacie stanice; okruhpolygrafické slučky; objektívy (optika); obmedzovače (elektrotechnika); pásky na zvukové nahrávanie; olovnice; optické žiarovky; optické šošovky; okuliare; nástroje s okuliarmi; okuliarové sklá; optické výrobky; rámy na okuliare; ohmmetre; optické prístroje a nástroje; optické sklo; oscilografy; elektrické otvárače dverí; ozonizéry; parkovacie hodiny; samoregulačné palivové čerpadlá; elektrické odpory; otáčkomery; elektrické objímky; pásky na čistenie nahrávacích hláv; elektrické odprašovacie zariadenia; puzdrá na okuliare; optické vlákna; ozvučnice ampliónov; nahrané operačné programy; optické kondenzátory; optické čítače; optické disky; objímky elektrických káblov; prístroje na rozbor vzduchu; poplašné zariadenia; zariadenia na rozbor potravy; stroje na počítanie a triedenie peňazí; automatické rozvádzače ako stroje; požiarne hlásiče; prípojky (elektrotechnika); gramofónové prenosky; plášte elektrických káblov; počítacie dosky; počítacie stroje; posuvné meradlá; planografické prístroje; prístroje a nástroje na meranie objemu; rozvodné skrine, spínacie skrine; počítadlá; rozvodné panely; elektrické regulátory; prúdové usmerňovače; radič článkov (elektrotechnika); elektrické redukcie; reproduktory, amplióny; prerušovače; rozvodné pulty (elektrina); premietacie plátna; riadiace panely; elektrické relé; prístroje na čistenie gramofónových platní; prístroje na čistenie zvukových diskov; refraktometre; poistky; plynomery; rastre na výrobu štočkov; rádioprijímače a videoprijímače; rýchlomery, tachometre; dverové priezory; periskopy; počítačové pamäte; presné meracie prístroje; prizmy; pozorovacie prístroje; počítače; nahrané počítačové programy; automatické riadenie dopravných prostriedkov; planimetre; polarimetre; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; premietacie prístroje; pyrometre; radary; rádiologické zariadenia na priemyselné účely; refraktory; respirátory na filtráciu vzduchu; reostaty; počítacie stroje na poštové známky; regulátory otáčok gramofónov; presné váhy; regulátory napätia do automobilov; registračné pokladnice; elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; pružné disky; počítačové klávesnice; polovodiče; prístroje a nástroje na použitie v chémii; laboratórne pece; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér; rozhrania k počítačom; elektrické regulátory svetla; tlačiarne k počítačom; procesory (centrálne procesorové jednotky); procesory (základné jednotky samočinného počítača); solárne články; sčítacie stroje; skriňové rozvádzače (elektrina); požiarne signalizačné zariadenie; elektrické signalizačné zvončeky; skrinky, škatule na reproduktory; signalizačné návestné zvonce a zvony; spínače; spojky; spojovacie skrinky pre elektrotechniku; spúšte uzávierok (fotografia); sonary, ultrazvukové lokátory; telefónne slúchadlá; spojky elektrického vedenia; elektrické spojky; elektrické spriahadlá; vysielače elektronických signálov; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii); signalizačné panely svetelné alebo mechanické; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); statívy na fotoaparáty; spektroskopy; sondy na vedecké účely; satelity na vedecké účely; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; sondážne zariadenia a stroje; sonometre; spektrografy; sférometre; stereoskopy; stereoskopické zariadenia; sulfitometre; hmlové signály s výnimkou výbušných; zariadenia na spracovanie textu zariadenia; elektrické spájkovačky; digitálne súradnicové zapisovače; spojky na elektrické káble; reklamné svetelné tabule; elektrotechnické svorky; tachometre; tachometre do vozidiel; taxametre; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefotografické zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy; telemetre; teleskopy; teleskopy pre strelné zbrane; teletypy, ďalekopisné zariadenia; televízne zariadenia; snímače teploty; elektrické stroje na tepovanie kobercov; termostaty; tlačidlá zvončekov; zariadenia na meranie tlaku; automatické indikátory nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách; tlakomery na ventily; elektrické tlmiče svetla; transformátory; tranzistory; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; účtovacie stroje; ukazovatele hladiny vody; urinometre; váhy; analytické váhy; listové váhy; vákuové manometre; variometre; prístroje a nástroje na váženie; videokazety; viskozimetre; vlhkomery; vlnomery; zariadenia na meranie hladiny vody; elektrické vodiče; vodováhy; voltmetre; elektrické výbojky; vypínače; vysávače; vysielacie zariadenia - telekomunikácie; vysielače elektronických signálov; vysokofrekvenčné prístroje; výškomery; vyučovacie zariadenia; vzduchomery; zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zameriavacie ďalekohľady pre strelné zbrane; elektrické zámky; batérie na zapaľovanie; elektrické zariadenia na zapaľovanie; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na meranie vzdialeností; zariadenia na spracovanie údajov; elektrické zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky; elektrické zariadenia na zatavovanie plastických materiálov; závažia; závitníkové kalibre; zdvíhacie zariadenia; zosilňovacie elektródy; zosilňovače; zvončeky ako poplašné zariadenia; zvončeky elektrické signalizačné; elektrické dverové zvončeky; zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové nahrávky - disky; zvukové nahrávky - nosiče; zvukové poplašné zariadenia; prehrávače; zvukové signálne zariadenia; zvukovody; elektrické žehličky; žiarivky ako svietidlá a elektrónky.
11 - Chladiace spotrebiče a zariadenia; chladiace stroje; chladničky; elektrické fritézy; grily; horúce platne; hriankovače; elektrické kanvice; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické kávovary; elektrické kávové filtre; klimatizačné zariadenia; elektrické kuchynské potreby; elektrické lampy; lampy na svietenie; mraziace zariadenia, mrazničky; prístroje na chladenie vzduchu; sušiče na vlasy; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; variče; elektrické vykurovacie telesá.
14 - Elektrické hodiny a hodinky.
36 - Správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; oprava fotografických prístrojov; oprava hodín; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; montáž kuchynských zariadení.
39 - Automobilová preprava; nákladná kamiónová doprava; dovoz, doprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NAY a.s.; Tuhovská 15, 830 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  20.02.2015 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.02.2015 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.1998 11/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1999 5/1999 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 01.04.2005 4/2005 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.03.2006 3/2006 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2006 3/2006 PC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.03.2006 3/2006 TC3M
7 Zaniknuté ochranné známky 03.11.2015 11/2015 MA3M
 
POZ 492-95
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.12.2004 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.12.2005 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.01.2006 200,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 492-95
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
Prihláška OZ 20.02.1995 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 15.03.1995 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.02.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.04.1998 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.04.1998 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.06.1998 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.06.1998 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.07.1998 Typ Odoslané
Oznámenie 13.07.1998 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 16.07.1998 Typ Doručené
výsledok rešerše 29.07.1998 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 03.08.1998 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 11.03.1999 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.04.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.12.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.12.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.03.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 14.12.2005 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 29.12.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.01.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o opravu 03.01.2006 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 Typ Platba
Plná moc 05.01.2006 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.01.2006 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2006 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 31.01.2006 Typ Odoslané
POZ 492-95
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.01.2006 NAY, spol. s r. o. NAY, spol. s r. o.
2 Prevod majiteľa 18.01.2006 NAY Holding, a. s. NAY, spol. s r. o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.01.2006 NAY a.s. NAY Holding, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.01.2006 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku