Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 49196
(111)  Číslo ochrannej známky  162793 
(151)  Dátum zápisu  17.03.1976 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.02.2016 
(210)  Číslo prihlášky  49196 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.02.1976 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo svetlé s nízkym obsahom alkoholu a kalórií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar Samson s.r.o.; Lidická tř. 458/51, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.02.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.04.2006 4/2006 TC3M
2 Obnovené ochranné známky 06.04.2006 4/2006 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.11.2013 11/2013 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2014 8/2014 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 8/2014 PC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.05.2016 5/2016 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 02.05.2016 5/2016 ND3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
 
POZ 49196
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 17.02.2000 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.01.2006 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.01.2006 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.07.2013 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2014 27,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2014 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2015 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2015 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 49196
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra Typ Platba
Žiadosť o výpis z reg. OZ Typ Doručené
Osvedčenie 10.09.1993 Typ Doručené
Plná moc 10.09.1993 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.09.1993 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 10.09.1993 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.09.1993 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.10.1995 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu 16.11.1995 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.12.1995 Typ Odoslané
Doklad 22.12.1995 Typ Doručené
p.na dodatok 18.01.1996 Typ Interné listy
p.na dodatok 18.01.1996 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 26.04.1996 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 14.02.2000 Typ Odoslané
p.na vyhotovenie výpisu z registra O 23.02.2000 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.11.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 10.11.2005 Typ Doručené
Plná moc 10.11.2005 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.11.2005 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.11.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.01.2006 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.01.2006 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.01.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 21.05.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 27.06.2013 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2013 Typ Platba
všeobecný referátnik 22.07.2013 Typ Odoslané
Plná moc 15.08.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.08.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 26.03.2014 Typ Doručené
Plná moc 26.03.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 26.03.2014 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2014 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 09.12.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.12.2015 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.12.2015 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.12.2015 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.12.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 14.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 14.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 14.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 49196
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Pivovary České Budějovice, státní podnik
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2006 BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a. s. Jihočeské pivovary, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 08.02.2006 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
3 Prevod majiteľa 19.07.2013 Pivovar Samson a.s. BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 19.07.2013 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 05.09.2013 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.07.2014 BEER system a.s. Pivovar Samson a.s.
7 Prevod majiteľa 09.07.2014 Pivovar Samson a.s. BEER system a.s.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 09.07.2014 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
9 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.03.2016 Pivovar Samson a.s. Pivovar Samson a.s.
10 Zápis alebo zmena zástupcu 15.03.2016 FAJNOR IP s. r. o.
12 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.09.2022 Pivovar Samson s.r.o. Pivovar Samson a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku