Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 491-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  491-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 20, 22, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové žalúzie; kovové vonkajšie rolety; kovové prenosné stavby; kovové kostry stavieb; kovové markízy (stavebníctvo); kovové rámiky na sieťky proti hmyzu; kovové altánky (stavebné konštrukcie); kovové strechy; kovové závesy; kovové lišty; dverové závesy; kovové okenice; kovové strešné krytiny.
19 - Žalúzie (nekovové); vonkajšie rolety (nekovové, nie textilné); nekovové altánky (stavebné konštrukcie); rámové konštrukcie (nekovové); okenné sklo (nie na okná automobilov); izolačné sklo pre stavebníctvo; vitrážové okná; tabuľové sklo pre stavebníctvo; nekovové voliéry (stavebníctvo); nekovové stavebné panely; nekovové rámiky na sieťky proti hmyzu; stavebné konštrukcie (nekovové); tabuľové sklo (stavebný materiál); prenosné stavby (nekovové); nekovové striešky (stavebníctvo); netrieštivé sklo; okenné rámy (nekovové).
20 - Interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; roletové valce; rolety z tkaného dreva; interiérové papierové žalúzie; interiérové textilné rolety; plastové kladky na rolety; závesy, pánty (nekovové); bytové zariadenie (dekoračné predmety); paravány, zásteny (nábytok).
22 - Plátenné strechy, markízy; plátenné strechy (markízy) zo syntetických materiálov; textilné exteriérové rolety; sieťky; siete; povrazy na siete; povrazy na horizontálne žalúzie; protiprachové plachty.
35 - Online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; marketing; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodávateľské služby (obchodné služby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); marketingový prieskum; obchodné alebo podnikateľské informácie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; reklama; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.03, 26.11.99, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, zelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MENT, CORP. s.r.o.; Vodná 1138/24, 949 01 Nitra 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Marek Laca; Cintorínska 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 491-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 491-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 21.02.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 21.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 04.03.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Typ Interné listy
POZ 491-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku