Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 49-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233992 
(151)  Dátum zápisu  15.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.01.2022 
(210)  Číslo prihlášky  49-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.01.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Ovocné rôsoly; konzervované sójové bôby ako potrava; sójové mlieko (náhradka mlieka); sójové a proteínové výrobky patriace do triedy 29; nápoje a prípravky na báze sóje patriace do triedy 29; náhradky mlieka a smotany na báze sóje; mlieko a mliečne výrobky; výrobky na báze zemiakov ako zemiakové lupienky; ovocné drene.
30 - Cukrovinky; čokoládové výrobky; čokoládové cukrovinky; čokoládové polevy; čokoládové bonbóny; čokoláda na pitie; nečokoládové cukrovinky; kokosové tyčinky (cukrovinky); sójové cukrovinky; sójové rezy (cukrovinky); sójové tyčinky (cukrovinky); marcipán; mandľové cesto; perníky; oblátky; cukrárske výrobky všetkých druhov; bonbóny; bonboniéry; sušienky; sucháre; koláče; medovníky; sójová múka; energetické tyčinky a potraviny na dodanie energie alebo na posilnenie organizmu alebo pre športovcov v rámci tejto triedy; diavýrobky uvedených druhov, nie na lekárske účely.
43 - Príprava čokoládových a nečokoládových cukroviniek na zákazku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ČOKO KLASIK družstvo; Náměstí 17. listopadu 2061, 560 02 Česká Třebová; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 49-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 49-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 12.01.2012 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.01.2012 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.02.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.08.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 20.08.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.08.2021 Typ Platba
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.08.2021 Typ Doručené
9 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Typ Odoslané
POZ 49-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku