Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 480-99
(111)  Číslo ochrannej známky  192854 
(151)  Dátum zápisu  18.10.2000 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.02.2019 
(210)  Číslo prihlášky  480-99 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.02.1999 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.07.2000 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  18.01.2001 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 11, 14, 36, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Elektrické otvárače na konzervy; etiketovacie stroje; kávové mlynčeky s výnimkou ručných; kosačky; nože do kosačky; kosačky na trávniky-stroje; krájače na chlieb-stroje; elektrické kuchynské stroje; mixéry-stroje; elektrické mlynčeky pre domácnosť; mlynčeky na korenie s výnimkou ručných; práčky; práčky na pranie a bielenie; práčky na pranie a farbenie; práčky uvádzané do chodu vhodením mince; elektrické kuchynské roboty; strúhadlá na zeleninu ako stroje; šijacie stroje; elektrické šľahače; elektrické šľahače pre domácnosť; umývačky riadu; elektrické ručné vŕtačky; vysávače prachu.
09 - Cievky elektrické; akumulátory elektrické do vozidiel; batérie elektrické do automobilov; akumulátorové banky; akumulátorové nádoby; akumulátorové skrine; acidometre do batérií; akumulátory do batérií; platne do akumulátorov; akustické vedenie; akustické rúry; aktinometre; cievky elektromagnetické; alidády (zememeračstvo); elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; batérie na svietenie; ampérmetre; anemometre, vetromery; anódy; anódové batérie; antény; clony proti oslepeniu; apertometre; audiovizuálna technika na výučbu; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; barometre; bertatróny (urýchľovače elektrónov); kancelárske dierovacie stroje; rámčeky na diapozitívy; dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie; smerovky (smerovkové svetlá); blikavé svetlá; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; cyklotróny; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory; adjustačné prístroje na diapozitívy; rámovacie zariadenia na diapozitívy; diapozitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; diaľkomery; diktovacie stroje; difrakčné zariadenia; diaľkomery, zameriavacie zariadenia; fotografické blesky; cievky (fotografia); meracie zariadenia na benzín; drôty elektrické; bezpečnostné siete ochranné; články galvanické; diaprojektory; batérie do vreckových lámp; časové spínače automatické; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; batérie elektrické; články elektrické; akumulátory elektrické; bleskozvody; bránky parkovacie uvádzané do chodu vhodením mince; prístroje a zariadenia pre astronómiu; acidometre; autorádiá; dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; cukromery; automobilové výstražné trojuholníky; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; ďalekopisy; diaľkové ovládače; ďalekohľady; prístroje na zaznamenávanie času; destilačné prístroje laboratórne; drôty zo zliatin kovov poistkové; antikatódy; azimut-nástroj na určovanie; bóje, majáky svetelné; bóje signalizačné; bóje značkovacie; bzučiaky elektrické; buzoly, kompasy; clony proti radiácii na priemyselné účely; denzitometre; disky magnetické; čipy (mikroprocesorové doštičky); clony fotografické; destilačné prístroje na vedecké účely; dávkovače; dozimetre; drôty telefónne; čítače čiarového kódu; chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre ako prístroje; disky kompaktné; akustické spriahadlá; dekompresné komory; číslicové súradnicové zapisovače; člny požiarnicke; čítače optické; disky optické; čítacie zariadenia (informatika); bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá a na športové zariadenia; detektory dymu; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov; zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; elektrické káble; elektrické spojky; elektrické svorky; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; materiály na elektrické vedenie; hydrometre; vodomery; gramofónové platne; hovorové rúry lodné; elektromagnetické cievky; hlásiče elektrické; indikátory; elektrónky so žeravenou katódou; hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; galvanometre; fotokomory; strihacie zariadenia na filmy; elektroinštalačné rúry; hustomery; filmy kreslené; fotoaparáty; gramofóny; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; fluorescenčné štíty; indikátory straty elektrickej energie; galvanické články; galvanizéry; elektrolyzéry; epidiaskopy; ergometre; zachytávače iskier, lapače iskier; expozimetre; fakturovacie stroje; rezacie prístroje na film; filtre na dýchacie masky; filtre fotografické; galvanizačné zariadenia; sušičky na fotografické snímky-pozitívy; leštiace zariadenia na fotografické snímky-pozitívy; heliografické prístroje; hologramy; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; inklinometre, sklonomery; indikátory množstva; induktory; invertory-elektrotechnika; ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu; hĺbkovacie laná; fotografické hľadáčiky; fotometre; zariadenia a prístroje pre fyziku; indukčné cievky; ihly gramofónové; elektrónky; hlasovacie zariadenia ako stroje; zariadenia na výmenu gramofónových ihiel; hadice do vysávačov; filmy exponované; elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu; identifikačné karty magnetické; fotoelektrické bunky; integrované obvody; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače; inkubátory na kultúry baktérií; filtre UV lúčov na účely fotografie; elektronické perá na vizuálne zobrazovacie zariadenia; faxy; kalibračné krúžky; komparátory; elektrotechnické koncovky; kamery; kamery kinematografické; kapilárne rúrky; prístroje na strihanie kinofilmov; kazety na mikroskopové sklíčka; kolektory elektrické; komutátory; krokomery; kondenzátory; elektrické kondenzátory; kondenzátory optické; kontakty elektrické z drahých kovov; kontakty elektrické; kopírovacie zariadenia a stroje fotografické, elektrostatické alebo termické; korekčné šošovky; kozmografické nástroje; elektrické prístroje na komutáciu; kompasy; prístroje na kvasenie; kmitomery; kryštálové detektory; kaleidoskopy; katódové protikorózne prístroje; elektrické zariadenia proti krádeži; kontrolné pokladnice; katódy; kinofilmy exponované; kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; kódované magnetické karty; kódovacie matice magnetické; manšón na elektrické káble; magnety; liehomery, liehové manometre; mechanizmy na mincové zariadenia; magnetofóny; magnetické pásky; mostové váhy; nabíjacie agregáty na elektrické batérie; automaty na lístky; námorné kompasy; metre; metronómy; elektrické monitorovacie prístroje; meniče elektrické; membrány akustické; mikroskopy; mierky; meracie prístroje; merače elektrických strát; meracie zariadenia elektrické; mechanické značky; meradlá; magnetické cylindrické vrstvy; nabíjačky akumulátorov; mriežky elektrických akumulátorov; nosiče tmavých platní na fotografiu; špeciálny laboratórny nábytok; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; lampy do fotokomôr; lampy optické; návestné lampáše; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; neónové reklamy; manometre (tlakomery); matematické prístroje; mincové mechanizmy na televízne prijímače; megafóny; meracie pomôcky; meteorologické prístroje; mikrofóny; námorné signalizačné zariadenia; navigačné nástroje; nivelačné nástroje; mikrometre; meračský stôl; leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť elektrické; minciere; návesti svetelné alebo mechanické; magnetoskopy; natáčky elektrické; leštičky na obuv elektrické; leštiace zariadenia na parkety elektrické; elektrické prístroje na odstraňovanie líčidiel; magnetické karty kódované; stroje na leštenie dlážky; meniče diskov do počítačov; magnetické médiá; nosiče údajov magnetické; magnetické dekodéry; magnetické páskové jednotky do počítača; mikroprocesory; modemy; monitory; myši (lokátory); nosiče údajov optické; odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie dopravných nehôd; okuliare proti oslneniu; odrušovače (elektrotechnika); objektívy astrofotografické; odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); nástroje na meranie obrysov; palivové čerpadlá pre čerpacie stanice; okruhpolygrafické slučky; objektívy (optika); obmedzovače (elektrotechnika); pásky na zvukové nahrávanie; olovnice; optické žiarovky; optické šošovky; okuliare; nástroje s okuliarmi; okuliarové sklá; optické výrobky; rámy na okuliare; ohmmetre; optické prístroje a nástroje; optické sklo; oscilografy; otvárače dverí elektrické; ozonizéry; parkovacie hodiny; palivové čerpadlá samoregulačné; odpory elektrické; otáčkomery; objímky elektrické; pásky na čistenie náhrávacích hláv; odprašovacie zariadenia elektrické; puzdrá na okuliare; optické vlákna; ozvučnice ampliónov; operačné programy nahrané; optické kondenzátory; optické čítače; optické disky; objímky elektrických káblov; prístroje na rozbor vzduchu; poplašné zariadenia; zariadenia na rozbor potravy; stroje na počítanie a triedenie peňazí; rozvádzače automatické ako stroje; požiarne hlásiče; prípojky (elektrotechnika); gramofónové prenosky; plášte elektrických káblov; počítacie dosky; počítacie stroje; posuvné meradlá; planografické prístroje; prístroje a nástroje na meranie objemu; rozvodné skrine, spínacie skrine; počítadlá; rozvodné panely; regulátory elektrické; prúdové usmerňovače; radič článkov (elektrotechnika); redukcie elektrické; reproduktory, amplióny; prerušovače; rozvodné pulty (elektrina); premietacie plátna; riadiace panely; relé elektrické; prístroje na čistenie gramofónových platní; prístroje na čistenie zvukových diskov; refraktometre; poistky; plynomery; rastre na výrobu štočkov; rádioprijímače a videoprijímače; rýchlomery, tachometre; priezory dverové; periskopy; počítačové pamäte; presné meracie prístroje; prizmy; pozorovacie prístroje; počítače; počítačové programy nahrané; riadenie automatické dopravných prosriedkov; planimetre; polarimetre; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; premietacie prístroje; pyrometre; radary; rádiologické zariadenia na priemyselné účely; refraktory; respirátory na filtráciu vzduchu; reostaty; počítacie stroje na poštové známky; regulátory otáčok pre gramofóny; presné váhy; regulátory napätia pre automobily; registračné pokladnice; elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; pružné disky; počítačové klávesnice; polovodiče; prístroje a nástroje na použitie v chémii; pece laboratórne; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér; rozhrania k počítačom; regulátory svetla elektrické; tlačiarne k počítačom; procesory (centrálne procesorové jednotky); procesory (základné jednotky samočinného počítača); solárne články; sčítacie stroje; skriňové rozvádzače (elektrina); požiarne signalizačné zariadenie; signalizačné zvončeky elektrické; skrinky, škatule na reproduktor; signalizačné návestné zvonce a zvony; spínače; spojky; spojovacie skrinky pre elektrotechniku; spúšte uzávierok (fotografia); sonary, ultrazvukové lokátory; slúchadlá telefónne; spojky elektrického vedenia; spojky elektrické; spriahadlá elektrické; vysielače elektronických signálov; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii); signalizačné panely svetelné alebo mechanické; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); statívy na fotoaparáty; spektroskopy; sondy na vedecké účely; satelity na vedecké účely; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; sondážne zariadenia a stroje; sonometre; spektografy; sférometre; stereoskopy; stereoskopické zariadenia; sulfitometre; hmlové signály s výnimkou výbušných; zariadenia na spracovanie textu; spájkovačky elektrické; súradnicové zapisovače digitálne; spojky na elektrické káble; reklamné svetelné tabule; elektrotechnické svorky; tachometre; tachometre do vozidiel; taxametre; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefotografické zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy; telemetre; teleskopy; teleskopy strelných zbraní; teletypy, ďalekopisné zariadenia; televízne zariadenia; snímače teploty; elektrické stroje na tepovanie kobercov; termostaty; tlačidlá zvončekov; zariadenia na meranie tlaku; automatické indikátory nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách; tlakomery na ventily; elektrické tlmiče svetla; transformátory; tranzistory; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; účtovacie stroje; ukazovatele hladiny vody; urinometre; váhy; analytické váhy; listové váhy; vákuové manometre; variometre; prístroje a nástroje na váženie; videokazety; viskozimetre; vlhkomery; vlnomery; zariadenia na meranie hladiny vody; elektrické vodiče; vodováhy; voltmetre; výbojky elektrické; vypínače; vysávače; vysielacie zariadenia-telekomunikácie; vysielače elektronických signálov; vysokofrekvenčné prístroje; výškomery; vyučovacie zariadenia; vzduchomery; zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; elektrické zámky; batérie na zapaľovanie; elektrické zariadenia na zapaľovanie; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na meranie vzdialeností; zariadenia na spracovanie údajov; elektrické zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky; elektrické zariadenia na zatavovanie plastických materiálov; závažia; závitníkové kalibre; zdvíhacie zariadenia; zosilňovacie elektródy; zosilňovače; zvončeky ako poplašné zariadenia; zvončeky elektrické signalizačné; elektrické dverové zvončeky; zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové nahrávky-disky; zvukové nahrávky-nosiče; zvukové poplašné zariadenia; prehrávače; zvukové signálne zariadenia; zvukovody; elektrické žehličky; žiarivky ako svietidlá a elektrónky.
11 - Chladiace spotrebiče a zariadenia; chladiace stroje; chladničky; elektrické fritézy; grily; horúce platne; hriankovače; elektrické kanvice; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické kávovary; elektrické kávové filtre; klimatizačné zariadenia; elektrické kuchynské potreby; elektrické lampy; lampy na svietenie; mraziace zariadenia, mrazničky; prístroje na chladenie vzduchu; sušiče na vlasy; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; variče; elektrické vykurovacie telesá.
14 - Elektrické hodiny a hodinky.
36 - Správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; oprava fotografických prístrojov; oprava hodín; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; montáž kuchynských zariadení.
39 - Automobilová preprava; nákladná kamiónová doprava; dovoz, doprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.10, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NAY a.s.; Tuhovská 15, 830 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.07.2000 7/2000 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 18.01.2001 1/2001 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.03.2006 3/2006 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2006 3/2006 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.03.2006 3/2006 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 05.02.2009 2/2009 ND3M
7 Obnovené ochranné známky 04.02.2019 2/2019 ND3M
 
POZ 480-99
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.12.2005 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.01.2006 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2008 6 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.11.2018 106,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 480-99
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Prihláška OZ 26.02.1999 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 08.03.1999 Typ Platba
výsledok rešerše 23.03.2000 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 24.03.2000 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.10.2000 Typ Odoslané
záznam z nahliadnutia do spisu 23.01.2004 Typ Interné listy
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 26.01.2004 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 14.12.2005 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 29.12.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.01.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o opravu 03.01.2006 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 Typ Platba
Plná moc 05.01.2006 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.01.2006 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2006 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 31.01.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.12.2008 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.12.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.01.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.11.2018 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.11.2018 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.11.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.12.2018 Typ Odoslané
POZ 480-99
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.01.2006 NAY, spol. s r. o. NAY, spol. s r. o.
2 Prevod majiteľa 18.01.2006 NAY Holding, a. s. NAY, spol. s r. o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.01.2006 NAY a.s. NAY Holding, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.01.2006 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
5 Zápis alebo zmena zástupcu 11.12.2018 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku