Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 480-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  480-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny; papier; časopisy; letáky; brožúry; prospekty; listový papier; obálky (papiernický tovar); kalendáre; papierové utierky na ruky; papierové servítky; papierové vreckovky; papierové vrecká; papierové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové obrusy; stolové prestieranie z papiera; toaletný papier; papierové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; baliaci papier; plastové baliace materiály; baliace plastové fólie.
35 - Maloobchodné služby s cukrovinkami, počítačovým softvérom, batériami, šperkami, odevmi, nábytkom, kvetmi, ovocím, mäsom, plodmi mora, zeleninou, mliečnymi výrobkami, rybami, potravinárskymi olejmi a tukmi, orechmi, hubami, polievkami, vývarmi (bujónmi), hotovými jedlami, vajciami, výrobkami z vajec, mliečnymi náhradkami, mäsovými výrobkami, polotovarmi, slanými pochutinami, soľou, koreninami, ochucovadlami, chuťovými prísadami, cukrom, včelími produktami, prírodnými sladidlami, zmrzlinami, kávou, čajom, kakaom a ich náhradkami, spracovanými zrnami, škrobom, pekárskymi prípravkami, droždím, alkoholickými nápojmi, nealkoholickými nápojmi, bicyklami, smartfónmi, elektronickými zariadeniami, lahôdkami, potravou a krmivom pre zvieratá, stelivom a podstielkou pre zvieratá, kozmetikou, kabelkami, hračkami, batožinou, taškami, peňaženkami, kožou a imitáciou kože, vychádzkovými palicami, doplnkami pre automobily, farbami, trezormi, bytovým textilom, pokrývkami hlavy, textíliami, obuvou, toaletnými potrebami, pekárskymi výrobkami, príbormi, kuchynskými nožmi, rezacím náradím do kuchyne, ručne ovládaným hygienickým a kozmetickým náradím pre ľudí a zvieratá, ručne ovládaným náradím a nástrojmi na opracovanie materiálov a na konštrukciu, opravy a údržbu, prístrojmi, nástrojmi a káblami pre elektrinu, meracími, detekčnými, monitorovacími a kontrolnými zariadeniami, vakmi, dáždnikmi, hrami, pivom a pivovarníckymi výrobkami, tabakom a tabakovými výrobkami, zápalkami, kuchynským riadom, potravinami, stolovým riadom, sorbetmi, čokoládou, cukríkmi, zákuskami, ohrievačmi, osvetlením, zariadením na prípravu potravín, prenosnými počítačmi, počítačovým hardvérom, záhradníckymi potrebami, príslušenstvom pre bicykle, módnymi doplnkami, vlasovými výrobkami, kuchynskými spotrebičmi, sanitárnymi prípravkami a výrobkami, čistiacimi a voňavkárskymi prípravkami, kontajnermi a obalovými výrobkami z kovu, zametacími, čistiacimi, umývacími a pracími strojmi, pohotovostnými a záchrannými strojmi, tlačovinami, železiarskym tovarom, výživovými doplnkami, športovými potrebami a vybavením, chladničkami, mraziacimi zariadeniami, šijacími potrebami, vyhrievacími zariadeniami, dietetickými prípravkami, chladiacimi zariadeniami, šálkami a pohármi, jednorazovými papierovými výrobkami, vybavením na varenie potravín, nábytkom, rebríkmi, domácimi potrebami na čistenie, kefami, kuchynskými potrebami, výrobkami na starostlivosť o odevy a obuv, sochami, figurínami, umeleckými dielami, textilným tovarom, časťami odevov, obuvi a pokrývok hlavy; maloobchodné služby s cukrovinkami, počítačovým softvérom, batériami, šperkami, odevmi, nábytkom, kvetmi, ovocím, mäsom, plodmi mora, zeleninou, mliečnymi výrobkami, rybami, jedlými olejmi a tukmi, orechmi, hubami, polievkami, vývarmi (bujónmi), hotovými jedlami, vajciami, výrobkami z vajec, mliečnymi náhradkami, mäsovými výrobkami, polotovarmi, slanými pochutinami, soľou, koreninami, ochucovadlami, chuťovými prísadami, cukrom, včelími produktami, prírodnými sladidlami, zmrzlinami, kávou, čajom, kakaom a ich náhradkami, spracovanými zrnami, škrobom, pekárskymi prípravkami, droždím, alkoholickými nápojmi, nealkoholickými nápojmi, bicyklami, smartfónmi, elektronickými zariadeniami, lahôdkami, potravou a krmivom pre zvieratá, stelivom a podstielkou pre zvieratá, kozmetikou, kabelkami, hračkami, batožinou, taškami, peňaženkami, kožou a imitáciou kože, vychádzkovými palicami, doplnkami pre automobily, farbami, trezormi, bytovým textilom, pokrývkami hlavy, textíliami, obuvou, toaletnými potrebami, pekárskymi výrobkami, príbormi, kuchynskými nožmi, rezacím náradím do kuchyne, ručne ovládaným hygienickým a kozmetickým náradím pre ľudí a zvieratá, ručne ovládaným náradím a nástrojmi na opracovanie materiálov a na konštrukciu, opravy a údržbu, prístrojmi, nástrojmi a káblami pre elektrinu, meracími, detekčnými, monitorovacími a kontrolnými zariadeniami, vakmi, dáždnikmi, hrami, pivom a pivovarníckymi výrobkami, tabakom a tabakovými výrobkami, zápalkami, kuchynským riadom, potravinami, stolovým riadom, sorbetmi, čokoládou, cukríkmi, zákuskami, ohrievačmi, osvetlením, zariadením na prípravu potravín, prenosnými počítačmi, počítačovým hardvérom, záhradníckymi potrebami, príslušenstvom pre bicykle, módnymi doplnkami, vlasovými výrobkami, kuchynskými spotrebičmi, sanitárnymi prípravkami a výrobkami, čistiacimi a voňavkárskymi prípravkami, kontajnermi a obalovými výrobkami z kovu, zametacími, čistiacimi, umývacími a pracími strojmi, pohotovostnými a záchrannými strojmi, tlačovinami, železiarskym tovarom, výživovými doplnkami, športovými potrebami a vybavením, chladničkami, mraziacimi zariadeniami, šijacími potrebami, vyhrievacími zariadeniami, dietetickými prípravkami, chladiacimi zariadeniami, šálkami a pohármi, jednorazovými papierovými výrobkami, vybavením na varenie potravín, nábytkom, rebríkmi, domácimi potrebami na čistenie, kefami, kuchynskými potrebami, výrobkami na starostlivosť o odevy a obuv, sochami, figurínami, umeleckými dielami, textilným tovarom, časťami odevov, obuvi a pokrývok hlavy prostredníctvom internetu; reklama; podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie tovarov; prieskum trhu; marketing; rozširovanie vzoriek tovarov; organizovanie a riadenie reklamných a motivačných programov pre zákazníkov; kontroly stavu zásob; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti aj v oblasti franšízových konceptov; obchodné poradenstvo pri nákupe tovarov; marketingové a obchodné poradenstvo; správa obchodných záležitostí franšízových podnikov; obchodné poradenské služby v oblasti prevádzkovania franšízových podnikov.
36 - Finančné služby.
39 - Doručovacie služby; informácie o skladovaní.
41 - Vzdelávanie v oblasti maloobchodných služieb a optimalizácie podnikania; školenia v oblasti maloobchodných služieb a optimalizácie podnikania; vydávanie tlačovín.
42 - Navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.01.12, 25.03.01, 25.05.99, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, oranžová, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG; Metro-Straße 1, 402 35 Düsseldorf; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 480-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 480-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 18.02.2021 Typ Doručené
1b Generálna plná moc 18.02.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 18.02.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 18.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 08.03.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 08.03.2021 Typ Interné listy
POZ 480-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku