Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 478-93
(111)  Číslo ochrannej známky  172459 
(151)  Dátum zápisu  24.05.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.04.2013 
(210)  Číslo prihlášky  478-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.04.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.08.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12, 17, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Pneumatiky a duše, ich časti a príslušenstvo, vzduchokomorové obruče všetkých druhov, vzduchové membrány, plnogumové obruče, dopravné pásy, technická guma a výrobky z technickej gumy, stroje a zariadenia pre gumárenský priemysel. Protektorovanie pneumatík.
12 - Pneumatiky a duše, ich časti a príslušenstvo, vzduchokomorové obruče všetkých druhov, vzduchové membrány, plnogumové obruče, dopravné pásy, technická guma a výrobky z technickej gumy, stroje a zariadenia pre gumárenský priemysel. Protektorovanie pneumatík.
17 - Pneumatiky a duše, ich časti a príslušenstvo, vzduchokomorové obruče všetkých druhov, vzduchové membrány, plnogumové obruče, dopravné pásy, technická guma a výrobky z technickej gumy, stroje a zariadenia pre gumárenský priemysel. Protektorovanie pneumatík.
37 - Pneumatiky a duše, ich časti a príslušenstvo, vzduchokomorové obruče všetkých druhov, vzduchové membrány, plnogumové obruče, dopravné pásy, technická guma a výrobky z technickej gumy, stroje a zariadenia pre gumárenský priemysel. Protektorovanie pneumatík. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  18.01.21, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MATADOR HOLDING, a.s.; Bojnická 3, 831 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.08.1994 8/1994 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 03.06.2003 6/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.05.2006 5/2006 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.03.2010 3/2010 QB3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 07.04.2010 4/2010 QB3M
6 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.06.2018 6/2018 TC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35792123 1 MATADOR RUBBER, s.r.o. výlučná 12.02.2010 neplatná
  • 35792124 2 Continental Matador Rubber, s.r.o. výlučná 12.02.2010 platná
 
POZ 478-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 13.06.2001 100,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.03.2003 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2006 600,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.05.2009 16,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 22.05.2009 6,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.03.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.03.2013 149,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2022 76,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 478-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Prihláška OZ 19.04.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 01.06.1993 Typ Platba
Avízo o platbe 03.06.1993 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.08.1993 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.09.1993 Typ Platba
výsledok rešerše 08.12.1993 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.1994 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.01.1994 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.01.1994 Typ Odoslané
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 07.02.1994 Typ Platba
Avízo o platbe 16.02.1994 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 17.03.1994 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 01.06.2001 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 18.06.2001 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 03.07.2001 Typ Odoslané
Plná moc 11.03.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.03.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.03.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 07.03.2006 Typ Doručené
Plná moc 07.03.2006 Typ Doručené
Urgencia 07.03.2006 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.03.2006 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 19.04.2007 Typ Doručené
všeobecný referátnik 04.05.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 20.05.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zmene 20.05.2009 Typ Doručené
Licenčná zmluva 20.05.2009 Typ Doručené
Plná moc 20.05.2009 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 20.05.2009 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.05.2009 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.05.2009 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 11.11.2009 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.12.2009 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.12.2009 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 11.03.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.03.2013 Typ Doručené
Plná moc 12.03.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.03.2013 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.03.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.03.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 03.04.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 26.04.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Typ Odoslané
POZ 478-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 20.03.2003 Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Mrenica Jaroslav, Ing.
2 Prevod majiteľa 17.03.2006 MATADOR HOLDING, a. s. MATADOR, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.02.2010 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 11.04.2013 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.04.2018 MATADOR HOLDING, a.s. MATADOR HOLDING, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku