Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 475-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  475-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 09, 11, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Prípravky na čistenie; fungicídy; germicídy (dezinfekčné prípravky); sterilizačné prípravky; dezinfekčné prípravky; protiparazitické prípravky; antiseptické prípravky; insekticídy; repelenty na odpudzovanie hmyzu; prípravky proti parazitom.
09 - Prístroje na rozbor vzduchu; detektory; filtre na dýchacie masky; indikátory množstva; nástroje na meranie; ozonizátory; respirátory na filtráciu vzduchu; dýchacie prístroje (nie na umelé dýchanie); sondy na vedecké použitie; sondážne zariadenia a stroje.
11 - Zariadenia na osvieženie vzduchu; filtre do klimatizácií; zariadenia na filtrovanie vzduchu; klimatizačné zariadenia; baktericídne horáky; ventilátory (klimatizácia); klimatizačné prístroje; zariadenia na filtrovanie vody; sterilizátory vody; filtre na pitnú vodu; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); ionizátory na úpravu vzduchu a vody; UV-lampy nie na lekárske použitie; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; ventilátory (časti vetracích zariadení); sterilizátory; sterilizátory vzduchu; elektrické ventilátory (stolové); dezinfekčné zariadenia na lekárske použitie.
40 - Odstraňovanie pachov z ovzdušia; osviežovanie vzduchu; spracovanie odpadu (transformácia); dekontaminácia nebezpečných odpadov; prenájom klimatizačných zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02, 03.03.02, 03.03.15, 03.03.24, 03.03.01, 04.03.19, 27.05.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Babic Jan; M. Hattalu 419/6, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 475-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 475-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 04.03.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Typ Interné listy
POZ 475-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku