Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 472-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  472-2021 
(220)  Application Date  17.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Služby v oblasti vzťahov s médiami; vonkajšia reklama; cielený marketing; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations).
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); telekonferenčné služby.
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); koučovanie (školenie); školské služby (vzdelávanie); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Škola, ktorá mení svet 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z.; Vyšehradská 16, 851 06 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 472-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 472-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 18.02.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.02.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.03.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 03.03.2021 Type Delivered
6 výsledok rešerše 08.03.2021 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 08.03.2021 Type Internal Letter
POZ 472-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku