Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 471-2004
(111)  Trademark Number  209604 
(151)  Registration Date  09.05.2005 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.02.2014 
(210)  Application Number  471-2004 
(220)  Application Date  18.02.2004 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.02.2005 
(450)  Publication of Registration Date  04.08.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  31, 32, 33, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  31 - Slad na výrobu piva a liehovín, sladovnícky jačmeň, kŕmne zmesi.
32 - Pivá, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné džúsy, stolové vody, paradajková šťava (nápoje), ovocné šťavy a koncentráty a nápoje z nich, zeleninové šťavy, energetické a iónové nápoje, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, tablety a prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, prípravky na výrobu likérov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, aperitívy, destilované nápoje, likéry, liehové esencie, víno.
43 - Reštaurácie, kaviarne, bary. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  07.01.01, 05.07.08, 27.05.12 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pivovar STEIGER a.s.; Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne; SK 
(740)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.02.2024 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2005 02/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.08.2005 08/2005 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2009 08/2009 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2014 07/2014 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
 
POZ 471-2004
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 471-2004
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.02.2004 Type Delivered
1a Plná moc 18.02.2004 Type Delivered
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.02.2004 Type Delivered
1c Vyjadrenie označenia 18.02.2004 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.03.2004 Type Payment
3 výsledok rešerše 02.11.2004 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 02.11.2004 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2005 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 10.12.2007 Type Delivered
6a Licenčná zmluva 10.12.2007 Type Delivered
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2007 Type Delivered
7a Doklad o prevode 27.12.2007 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Type Sent document
9 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Type Sent document
10 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Type Sent document
11 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Type Sent document
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2009 Type Delivered
12a Plná moc 27.03.2009 Type Delivered
13 vyžiadanie poplatku 06.05.2009 Type Sent document
14 Avízo o platbe 26.05.2009 Type Delivered
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2009 Type Payment
16 Avízo o platbe 28.05.2009 Type Delivered
17 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Type Sent document
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2014 Type Delivered
18a Plná moc 14.02.2014 Type Delivered
18b Doklad o podniku/podnikateľovi 14.02.2014 Type Delivered
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.02.2014 Type Delivered
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.02.2014 Type Delivered
21 vyžiadanie poplatku 29.04.2014 Type Sent document
22 vyžiadanie poplatku za obnovu 29.04.2014 Type Sent document
23 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.05.2014 Type Payment
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.05.2014 Type Payment
25 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Type Sent document
26 Žiadosť o zápis prevodu 27.08.2019 Type Delivered
26a Doklad o prevode 27.08.2019 Type Delivered
26b Plná moc 27.08.2019 Type Delivered
27 vyžiadanie poplatku 24.09.2019 Type Sent document
28 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2019 Type Payment
29 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.10.2019 Type Sent document
30 Odpoveď na správu úradu 22.10.2019 Type Delivered
30a Doklad o prevode 22.10.2019 Type Delivered
31 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Type Sent document
POZ 471-2004
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 22.06.2009 STEIN beverages a.s. Pivovar Stein, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.06.2009 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.06.2014 STEIN FV a.s. STEIN beverages a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 05.06.2014 Belička Ivan, Ing.
5 Prevod majiteľa 08.11.2019 Pivovar STEIGER a.s. STEIN FV a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku