Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 471-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  209604 
(151)  Dátum zápisu  09.05.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.02.2014 
(210)  Číslo prihlášky  471-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.08.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31, 32, 33, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Slad na výrobu piva a liehovín, sladovnícky jačmeň, kŕmne zmesi.
32 - Pivá, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné džúsy, stolové vody, paradajková šťava (nápoje), ovocné šťavy a koncentráty a nápoje z nich, zeleninové šťavy, energetické a iónové nápoje, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, tablety a prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, prípravky na výrobu likérov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, aperitívy, destilované nápoje, likéry, liehové esencie, víno.
43 - Reštaurácie, kaviarne, bary. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.01.01, 05.07.08, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar STEIGER a.s.; Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.02.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2005 02/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.08.2005 08/2005 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2009 08/2009 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2014 07/2014 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
 
POZ 471-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 471-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.02.2004 Typ Doručené
1a Plná moc 18.02.2004 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.02.2004 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 18.02.2004 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.03.2004 Typ Platba
3 výsledok rešerše 02.11.2004 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 02.11.2004 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2005 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 10.12.2007 Typ Doručené
6a Licenčná zmluva 10.12.2007 Typ Doručené
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2007 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 27.12.2007 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Typ Odoslané
9 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Typ Odoslané
10 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Typ Odoslané
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2009 Typ Doručené
12a Plná moc 27.03.2009 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 06.05.2009 Typ Odoslané
14 Avízo o platbe 26.05.2009 Typ Doručené
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2009 Typ Platba
16 Avízo o platbe 28.05.2009 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2014 Typ Doručené
18a Plná moc 14.02.2014 Typ Doručené
18b Doklad o podniku/podnikateľovi 14.02.2014 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.02.2014 Typ Doručené
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.02.2014 Typ Doručené
21 vyžiadanie poplatku 29.04.2014 Typ Odoslané
22 vyžiadanie poplatku za obnovu 29.04.2014 Typ Odoslané
23 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.05.2014 Typ Platba
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.05.2014 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis prevodu 27.08.2019 Typ Doručené
26a Doklad o prevode 27.08.2019 Typ Doručené
26b Plná moc 27.08.2019 Typ Doručené
27 vyžiadanie poplatku 24.09.2019 Typ Odoslané
28 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2019 Typ Platba
29 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.10.2019 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 22.10.2019 Typ Doručené
30a Doklad o prevode 22.10.2019 Typ Doručené
31 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
POZ 471-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.06.2009 STEIN beverages a.s. Pivovar Stein, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.06.2009 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.06.2014 STEIN FV a.s. STEIN beverages a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 05.06.2014 Belička Ivan, Ing.
5 Prevod majiteľa 08.11.2019 Pivovar STEIGER a.s. STEIN FV a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku