Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 46971
(111)  Číslo ochrannej známky  161486 
(151)  Dátum zápisu  20.07.1973 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.04.2013 
(210)  Číslo prihlášky  46971 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.1973 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Tekuté čistiace saponátové prostriedky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PUR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henkel Slovensko, spol. s r. o.; Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., organizační složka, Korejzová Petra, JUDr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
 
POZ 46971
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.04.2002 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.05.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.11.2012 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 46971
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Dodatok k osvedčeniu CZ Typ Doručené
Dodatok k osvedčeniu CZ Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu 01.03.1993 Typ Doručené
pokyn na obnovu zápisu 01.11.1993 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.1993 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.1996 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.12.1997 Typ Doručené
Plná moc 16.01.1998 Typ Doručené
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 29.04.1998 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 16.09.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 05.04.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 22.03.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 10.04.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.04.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 18.05.2012 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.06.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.11.2012 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.11.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 11.12.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.08.2022 Typ Doručené
POZ 46971
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Henkel - Palma spol. s r.o.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 29.03.2012 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.07.2012 KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., organizační složka, Korejzová Petra, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku