Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 46965
(111)  Číslo ochrannej známky  161521 
(151)  Dátum zápisu  13.08.1973 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.03.2023 
(210)  Číslo prihlášky  46965 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.03.1973 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické bezsladové nápoje a sirupy na ich prípravu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DR. PEPPER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr Pepper/Seven Up, Inc. a Delaware corporation; 6425 Hall of Fame, Lane, Frisco, TX 75034; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 12.03.2001 3/2001 PC3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 12.03.2001 3/2001 PC3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.10.2003 10/2003 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.10.2003 10/2003 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.04.2008 4/2008 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.06.2008 6/2008 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 21.12.2022 24/2022 TC3M
9 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 46965
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.07.2000 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.07.2000 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.01.2003 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.03.2003 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2008 800,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.01.2008 200,00 SKK 03.04.2008 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2008 800,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.03.2013 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 46965
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu 19.03.1993 Typ Doručené
Doklad 19.03.1993 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.1993 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.1993 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.1993 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.1993 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.1993 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.11.1993 Typ Odoslané
Doklad 01.12.1993 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.12.1993 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.01.1994 Typ Doručené
Doklad o prevode 04.01.1994 Typ Doručené
Doklad 04.01.1994 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 07.01.1994 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.01.1994 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.01.1994 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.01.1994 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.01.1994 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.01.1994 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.01.1994 Typ Interné listy
Doklad 14.03.1994 Typ Doručené
Doklad 14.03.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.03.1994 Typ Platba
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 06.06.1994 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.1994 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.02.1996 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.03.1996 Typ Platba
Urgencia 02.05.1997 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 15.06.1997 Typ Interné listy
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.06.1997 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2000 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2000 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 15.12.2000 Typ Interné listy
pokyn na zápis prevodu 15.12.2000 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.01.2003 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.01.2003 Typ Platba
odstránenie nedostatkov žiadosti o zmenu mena/adresy 13.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 28.03.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.03.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.04.2003 Typ Platba
Plná moc 08.04.2003 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.05.2003 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 27.08.2003 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.08.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.01.2008 Typ Doručené
Plná moc 25.01.2008 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.01.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.01.2008 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.01.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2008 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 10.03.2008 Typ Odoslané
vnútrospisový list 19.03.2008 Typ Interné listy
Plná moc 07.04.2008 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 07.04.2008 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.05.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.03.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.03.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 29.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 13.12.2022 Typ Odoslané
POZ 46965
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Dr Pepper / Seven - Up Corporation, spol. zriadená podľa zákonov štátu Delaware
1 Prevod majiteľa 15.12.2000 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr. DP Beverages Limited, spol. zriadená podľa zákonov štátu Írska
CANADA DRY CORPORATION LIMITED, a company incorporated under the laws of Republic of Ireland
2 Prevod majiteľa 15.12.2000 Cadbury Schweppes International Beverages Limited CANADA DRY CORPORATION LIMITED, a company incorporated under the laws of Republic of Ireland
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.07.2003 Cadbury Schweppes International Beverages Limited Cadbury Schweppes International Beverages Limited
4 Prevod majiteľa 25.02.2008 Cadbury Ireland Limited Cadbury Schweppes International Beverages Limited
5 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2008 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
6 Prevod majiteľa 17.04.2008 Dr Pepper/Seven Up, Inc. a Delaware corporation Cadbury Ireland Limited
7 Zápis alebo zmena zástupcu 17.04.2008 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
9 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.11.2022 Dr Pepper/Seven Up, Inc. a Delaware corporation Dr Pepper/Seven Up, Inc. a Delaware corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku