Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 46747
(111)  Číslo ochrannej známky  161375 
(151)  Dátum zápisu  04.05.1973 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.01.2013 
(210)  Číslo prihlášky  46747 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.01.1973 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Spracovaný alebo nespracovaný tabak. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.01, 02.01.02, 25.05.01, 25.07.20, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED; Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Jiří Čermák; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.01.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 01.04.2003 4/2003 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
 
POZ 46747
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.12.2002 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.07.2004 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.02.2013 133,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.02.2013 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 46747
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu 29.12.1992 Typ Doručené
pokyn na obnovu zápisu 17.04.1998 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.12.1998 Typ Doručené
Žiadosť o zmenu adresy 31.12.1998 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 02.08.1999 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 02.08.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.12.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.01.2003 Typ Platba
Plná moc 20.01.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 19.02.2003 Typ Odoslané
Plná moc 02.07.2004 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.07.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.07.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.12.2012 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.02.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.02.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.09.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.05.2022 Typ Doručené
POZ 46747
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa British-American Tobacco Company Limited
British-American Tobacco Company Limited
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.07.2004 ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Zápis alebo zmena zástupcu 12.03.2013 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.11.2019 JUDr. Jiří ČERMÁK ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku