Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 467-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  467-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Služby v oblasti vzťahov s médiami; vonkajšia reklama; cielený marketing; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations).
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); telekonferenčné služby.
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); koučovanie (školenie); školské služby (vzdelávanie); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Školy, ktoré menia svet 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z.; Vyšehradská 16, 851 06 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 467-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 467-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 01.03.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.03.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 03.03.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Typ Interné listy
POZ 467-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku