Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 467-2015
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  467-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.03.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Bielkovinové potraviny na lekárske použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; škrob na diétne alebo farmaceutické použitie; kôprová esencia na lekárske použitie; čaj proti astme; liečivé cukríky; katechu (indická akácia) na farmaceutické použitie; sirupy na farmaceutické použitie; liekové kapsuly; farmaceutické prípravky; prípravky na báze vápna na farmaceutické použitie; chemicko-farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; chlieb pre diabetikov na lekárske použitie; digestíva na farmaceutické použitie; medovková voda na farmaceutické použitie; minerálne vody na lekárske použitie; soli minerálnych vôd; termálne vody; kôry na farmaceutické použitie; tinktúry (farmaceutické prípravky); soli na lekárske použitie; eukalyptol na farmaceutické použitie; eukalyptus na farmaceutické použitie; múka na farmaceutické použitie; sušené mlieko pre dojčatá; fenikel na lekárske použitie; liečivé infúzie; liečivé čaje; olej z tresčej pečene; liečivá posilňujúce nervovú sústavu; želatína na lekárske použitie; ľanové semená na farmaceutické použitie; tuky na lekárske použitie; tuky na zverolekárske použitie; mliečny tuk; oleje na lekárske použitie; liečivé rastliny; horčicový olej na lekárske použitie; jojóbová pasta; sladké drievko na farmaceutické použitie; mliečne fermenty na farmaceutické použitie; sladové mliečne nápoje na lekárske použitie; ľanová múčka na farmaceutické použitie; roztoky na farmaceutické použitie; mliečny cukor na farmaceutické použitie; laktóza na farmaceutické použitie; droždie na farmaceutické použitie; žuvačky na lekárske použitie; mentol na farmaceutické použitie; slad na farmaceutické použitie; tinktúry na lekárske použitie; séra; mentol; výživné látky pre mikroorganizmy; pastilky na farmaceutické použitie; horčica na farmaceutické použitie; roztoky na veterinárne použitie; pektín na farmaceutické použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; oblátkové kapsuly na farmaceutické použitie; liečivé korene; rebarborové korene na farmaceutické použitie; posilňujúce prípravky (toniká); cukor na lekárske použitie; zverolekárske prípravky; diétne potraviny na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; diétne nápoje na lekárske použitie; lecitín na lekárske použitie; včelia materská kašička na farmaceutické použitie; lekárske prípravky na odtučňovacie kúry; vedľajšie produkty spracovania obilnín na diétne alebo lekárske použitie; liečivé nápoje; glukóza na lekárske použitie; chmeľové výťažky na farmaceutické použitie; ricínový olej na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; biologické prípravky na zverolekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; chemické prípravky na zverolekárske použitie; diastáza (enzým meniaci škrob na maltózu) na lekárske použitie; výživové vlákniny; enzýmy na lekárske použitie; enzýmy na zverolekárske použitie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; aminokyseliny na lekárske použitie; aminokyseliny na veterinárske použitie; rybia múčka na farmaceutické použitie; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; pomocné látky (adjuvanciá) na lekárske použitie; prípravky z aloy pravej na farmaceutické použitie; výživové doplnky pre zvieratá; bielkovinové výživové doplnky; výživové doplnky z ľanových semien; výživové doplnky z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných klíčkov; výživové doplnky z kvasníc; včelia materská kašička (výživový doplnok); propolis na farmaceutické použitie; propolisové výživové doplnky; peľové výživové doplnky; enzýmové výživové doplnky; glukózové výživové doplnky; lecitínové výživové doplnky; alginátové výživové doplnky; kazínové výživové doplnky; prípravky na zníženie chuti do jedla na lekárske použitie; tabletky na potlačenie chuti do jedla; tabletky na chudnutie; proteínové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky pre zvieratá; krmivá s obsahom liečiv.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; marketingové štúdie; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KRÁSNA A MÚDRA výživový doplnok 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FANCY PHARMACY, a.s.; Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 467-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.03.2015 166,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.09.2015 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.10.2015 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 467-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.03.2015 Typ Platba
výsledok rešerše 11.05.2015 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 26.05.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.06.2015 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 04.09.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 10.09.2015 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2015 Typ Platba
vyžiadanie poplatku 28.09.2015 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.10.2015 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 23.10.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.11.2015 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.11.2015 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 06.04.2016 Typ Odoslané
POZ 467-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.10.2015 FANCY PHARMACY, a.s. GADEA PHARMACY, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku