Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 465-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  465-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 31, 32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; potravinárske oleje a tuky.
31 - Čerstvé ovocie.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Čučky 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MuVi Trade, s.r.o.; Pitelová 161, 966 11 Pitelová; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Martina Koková, advokátka; Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 465-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 465-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.02.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.02.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 17.02.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 17.02.2021 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 17.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.03.2021 Typ Interné listy
5 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 03.03.2021 Typ Odoslané
6 pokyn na zverejnenie POZ 03.03.2021 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 08.04.2021 Typ Doručené
7a Osvedčovacia doložka 08.04.2021 Typ Doručené
7b Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
7c Odôvodnenie námietok 08.04.2021 Typ Doručené
POZ 465-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku