Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 463-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251025 
(151)  Dátum zápisu  07.11.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  07.11.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  463-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.03.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 39, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Ultrazvukové senzory; ultrazvukové senzory na monitorovanie naplnenosti smetných nádob; senzory na určovanie polohy; detektory; indikátory hladiny; indikátory množstva; zariadenia na spracovanie údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; počítačový hardvér.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; analýzy obchodných alebo podnikateľských údajov; analýzy nákladov; zostavovanie štatistík; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby s ultrazvukovými senzormi; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s ultrazvukovými senzormi.
39 - Doprava a skladovanie odpadu; poskytovanie informácií v oblasti dopravy a skladovania odpadu; poradenské a konzultačné služby v oblasti dopravy a skladovania odpadu.
40 - Likvidácia odpadu; spracovanie odpadu (transformácia); recyklácia odpadu; zhodnocovanie odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transformácia); poradenské a konzultačné služby v oblasti likvidácie, spracovania, recyklácie, zhodnocovania a triedenia odpadu.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti navrhovania a vývoja počítačového softvéru a hardvéru; vývoj počítačových platforiem; navrhovanie počítačových systémov; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; kalibrácia senzorov; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; inžinierske služby v oblasti environmentálnych technológií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SENSONEO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SENSONEO j. s. a.; Kollárova 27, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1493686 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  24. 05. 2019 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2019 07/2019 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.12.2019 12/2019 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2019 12/2019 FG3M
 
POZ 463-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 463-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.03.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 05.03.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.03.2019 Typ Doručené
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 13.03.2019 Typ Doručené
3a Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 13.03.2019 Typ Doručené
3b Plná moc 13.03.2019 Typ Doručené
3c Sprievodný list 13.03.2019 Typ Doručené
3d Príloha inde neuvedená 13.03.2019 Typ Doručené
3e Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.03.2019 Typ Doručené
4 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 18.03.2019 Typ Odoslané
5 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 18.03.2019 Typ Odoslané
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.04.2019 Typ Platba
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 02.04.2019 Typ Platba
8 výsledok rešerše 04.04.2019 Typ Interné listy
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 24.05.2019 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku v CHF 27.05.2019 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie POZ 24.05.2019 Typ Interné listy
12 Notifikácia z OMPI 24.10.2019 Typ Doručené
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.11.2019 Typ Odoslané
POZ 463-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku