Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 461-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235852 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.03.2023 
(210)  Číslo prihlášky  461-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.03.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 35, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačoviny, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, papiernický tovar, obálky, obaly, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske potreby použité ako reklamné predmety, adresné štítky do adresovacích strojov, obežníky, listový papier, papierové pásky, baliaci papier, albumy, atlasy, plastové fólie na balenie, formuláre, predmety z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, spisové obaly, stolové prestieranie z papiera, papierové servítky, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov, gumy na gumovanie, držiaky na písacie potreby, ceruzky, mechanické ceruzky, emblémy, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, násady na ceruzky, obálky na dokumenty, papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie, plátno, papierové obrúsky, podložky na písanie, podložky pod pivové poháre, puzdrá na pečiatky, puzdrá na perá, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, samolepky.
25 - Odevy, oblečenie, predovšetkým odevy a oblečenie ako nosiče reklamných a propagačných textov a označení, bielizeň, opasky, nohavice, pokrývky hlavy, cylindre, čelenky, čiapky, klobúky, šilty na pokrývky hlavy, konfekcia, košele, kožušiny ako oblečenie, kravaty, manžety ako časti odevov, náprsenky, pančuchy, plášte, ponožky, rukavice, saká, šály, šatky, šerpy, tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, papuče, sandále, kovanie na obuv, papuče, pracovné plášte.
35 - Prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, hospodárske a ekonomické predpovede, odborné obchodné poradenstvo, reklama, reklamné oznamy, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, lepenie plagátov, prieskum verejnej mienky, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, štatistické kompilácie, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, vedenie kartoték v počítači, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom.
41 - Školenia; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov; organizovanie spoločenských a politických zhromaždení; organizovanie manifestácií a sprievodov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov, športových súťaží, živých vystúpení; vydávanie kníh, časopisov, periodík; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; on- line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; informácie o výchove a vzdelávaní; poradenstvo v oblasti vzdelávania a výučby.
45 - Právne poradenstvo, poradenstvo v oblasti ľudských práv, poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva, právny výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.05, 26.15.01, 26.01.18, 26.01.24, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.03, 26.07.01, 26.11.11, 27.03.15, 27.99.11, 27.99.13 
(540) Vyjadrenie