Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 46096
(111)  Číslo ochrannej známky  161963 
(151)  Dátum zápisu  17.06.1974 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.04.2022 
(210)  Číslo prihlášky  46096 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.04.1972 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 07, 11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (7,11) Stroje na vstrekovanie plastických hmôt, štartovacie zariadenie, zariadenie na mechanický prenos, zariadenie na tlakové vstrekovanie, odskrutkovávacie prídavné zariadenia, drviče šrotu, dopravníky, stohovacie stroje, montážne súpravy, chladiace zariadenie, formy a zariadenia pre plastikársky priemysel.
07 - Neuvedené
11 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HUSKY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Husky Injection Molding Systems Ltd.; Bolton, Ontario; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.02.2002 02/2002 TC3M
2 Obnovené ochranné známky 02.07.2002 07/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 46096
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 46096
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 03.04.2001 Typ Doručené
1b Doklad 03.04.2001 Typ Doručené
2 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.04.2001 Typ Platba
3 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2001 Typ Odoslané
4 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 03.04.2002 Typ Doručené
5 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.04.2002 Typ Doručené
6 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2002 Typ Platba
7 dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Typ Odoslané
8 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.10.2007 Typ Platba
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.09.2007 Typ Doručené
9a Plná moc 27.09.2007 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 05.11.2007 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.02.2012 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.02.2012 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2021 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.11.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 46096
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.11.2001 Husky Injection Molding Systems Ltd. Husky Manufacturing & Tool Works Ltd.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 08.10.2007 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku