Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 46082
(111)  Číslo ochrannej známky  162430 
(151)  Dátum zápisu  23.06.1975 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  46082 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.04.1972 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické a toaletné prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FDS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alberto-Culver International, Inc.; 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, IL 60160; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  06.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 6/2002 ND3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2011 2/2011 PC3M
3 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 3/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 46082
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.02.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2010 26,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.09.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.01.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 46082
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 08.02.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.02.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.02.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.12.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 03.12.2010 Typ Doručené
Plná moc 03.12.2010 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.07.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.07.2011 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 02.09.2011 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.09.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.01.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.01.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Typ Doručené
POZ 46082
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 16.04.2002 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Prevod majiteľa 20.12.2010 Alberto-Culver International, Inc. Alberto-Culver Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
3 Zápis alebo zmena zástupcu 20.12.2010 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.09.2011 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku