Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 458-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258376 
(151)  Dátum zápisu  07.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  07.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  458-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; obuv; čiapky; pleteniny; ramienka na dámsku bielizeň; nákrčníky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre; ponožky; odevy; kovové časti na obuv; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; návleky; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice (oblečenie); hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; gymnastické cvičky; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; športové tričká, dresy; papuče; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; šaty; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; zvrchníky; uniformy; bundy; plavky (pánske); plavky; topánky na športovanie; čelenky (oblečenie); body (spodná bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; tričká; nohavicové sukne; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; ponožky pohlcujúce pot; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; odevy obsahujúce látky na chudnutie; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; palčiaky; tričká na športovanie chrániace pred odreninami a vyrážkami (rashguards); šatky (na hlavu); priľnavé podprsenky; termorukavice na zariadenia s dotykovým displejom; cyklistické rukavice; vodičské rukavice.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; produkcia filmov (nie reklamných); gymnastický výcvik; požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; poskytovanie športovísk; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; meranie času na športových podujatiach; organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); prenájom tenisových kurtov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; turistické prehliadky so sprievodcom; vyučovanie bojového umenia aikido; organizovanie horolezeckých túr so sprievodcom; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami; odborný výcvik džuda; prenájom trenažérov; posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely; organizácia súťaží v elektronických športoch; služby v oblasti elektronických športov; multimediálne knižnice; fotografovanie pomocou dronu; tvorba videonahrávok pomocou dronov; prenos obchodných znalostí a know-how (školenie); vydávanie osvedčení o vzdelaní, konkrétne poskytovanie skúšok v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania; výskum v oblasti vzdelávania; organizovanie zábavných podujatí; organizovanie a vedenie športových podujatí; vedenie zábavných podujatí.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; zdravotné strediská (služby); služby chiropraktikov; zotavovne pre rekonvalescentov; nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť; masáže; fyzioterapia; ošetrovateľské služby; farmaceutické poradenstvo; psychologické služby; prenájom zdravotníckeho vybavenia; aromaterapeutické služby; telemedicínske služby; sauny (služby); soláriá (služby); terapeutické služby; prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská; alternatívna medicína; zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; zotavovne; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy; akupunktúra; terapeutické bankovanie; starostlivosť o ženy po pôrode; služby regeneratívnej medicíny; zdravotné prehliadky; tanečná terapia; liečba umením; hudobná terapia; diaľkové monitorovanie zdravotných údajov na účely diagnostiky a liečby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.04, 27.99.01, 26.11.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RadyActive Tesla s.r.o.; Jasovská 65, Košice-Pereš 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 458-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 458-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 25.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 11.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 458-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku