Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 45735
(111)  Číslo ochrannej známky  160729 
(151)  Dátum zápisu  03.03.1972 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  45735 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.11.1971 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické stroje a prístroje, elektrické komunikačné prístroje a stroje, elektronické stroje a prístroje (s výnimkou tých, ktoré patria do lekárskych nástrojov), elektrotechnický materiál. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panasonic Corporation; 1006, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 07.01.2002 01/2002 ND3M
2 Zmeny mien 07.01.2002 01/2002 TC3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2021 22/2021 ND3M
 
POZ 45735
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 45735
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 18.09.2001 Typ Doručené
2 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.09.2001 Typ Doručené
3 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.09.2001 Typ Platba
4 Plná moc 27.09.2001 Typ Doručené
5 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2011 Typ Doručené
6a Plná moc 16.09.2011 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.09.2011 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.09.2011 Typ Platba
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.09.2011 Typ Platba
10 Doplnenie materiálov 17.10.2011 Typ Doručené
10a Doklad 17.10.2011 Typ Doručené
10b Plná moc 17.10.2011 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.03.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2021 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 12.11.2021 Typ Odoslané
POZ 45735
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.10.2011 Panasonic Corporation Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku