Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 45726
(111)  Číslo ochrannej známky  160668 
(151)  Dátum zápisu  24.01.1972 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  45726 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.11.1971 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubolekárske a zverolekárske vrátane špeciálneho nábytku pre tieto odbory a vrátane prístrojov a zdravotníckych pomôcok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VENOJECT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Terumo Kabushiki Kaisha /Terumo Corporation/; Tokio; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 07.01.2002 01/2002 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 04.11.2011 11/2011 ND3M
 
POZ 45726
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 45726
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.10.2001 Typ Doručené
2 Plná moc 22.10.2001 Typ Doručené
3 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.10.2001 Typ Platba
4 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
5 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.07.2011 Typ Doručené
6 vyžiadanie poplatku za obnovu 16.08.2011 Typ Odoslané
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.09.2011 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.03.2021 Typ Doručené
POZ 45726
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Kabushiki Kaisha Jintan Terumo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku