Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 456-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  252961 
(151)  Dátum zápisu  04.08.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  04.08.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  456-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.12.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 28, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné) vrátane elektronických publikácií s možnosťou prevzatia v podobe kníh, časopisov a periodík v oblasti beletrie a literatúry faktu a televíznej zábavy; audio knihy v oblasti beletrie a literatúry faktu a televíznej zábavy; kinematografické a televízne programy nahraté na diskoch, páskach a v elektronickej podobe; zariadenia pre elektronickú distribúciu (informácií); elektrické prístroje pre tvorbu televíznych programov; prenosné elektronické zariadenia pre príjem, prenos a čítanie textu, obrazov a zvuku prostredníctvom bezdrôtového internetového prístupu; audio knihy; elektronické knihy; MP3 súbory s možnosťou prevzatia, MP3 nahrávky, MP4 súbory, MP4 nahrávky, digitálne audio súbory, digitálne multimediálne súbory a podcasty zamerané na hudbu a audio knihy; elektronické publikácie zamerané na obrazové materiály, fotografie, časopisy, noviny, periodiká, obežníky a ďalšie publikácie v oblasti televíznej zábavy; videokamery; DVD prehrávače; digitálne nahrávacie zariadenia pre DVD; diaľkové ovládače pre DVD rekordéry a prehrávače; diaľkové ovládače pre video diskové rekordéry a prehrávače; diaľkové ovládače pre nahrávacie zariadenia; digitálne audioprehrávače; audio rekordéry; DVD prehrávače; prenosné zariadenia na záznam, prenos a reprodukciu hudby; prenosné zariadenia na záznam, prenos a reprodukciu videa; elektronické zariadenia na záznam, prenos a reprodukciu videa; monitory pre televízne prijímače; televízne prijímače [TV sety] a televízne vysielače; diaľkové ovládače pre televízne prijímače [TV sety]; televízne tunery; diaľkové ovládače pre rádiové súpravy; školské a inštruktážne elektronické prístroje a zariadenia; vysielače a prijímače rozhlasových a televíznych signálov; kinematografické prístroje a zariadenia; televízne dekodéry; televízne prijímače a vysielače; elektronické regulátory; elektronické ovládače na poskytovanie zmyslovej odozvy, menovite zvukov a vibrácií, ktoré môže užívateľ vnímať; softvér pre rodičovskú kontrolu; slúchadlá na uši, slúchadlá do uší; diaľkové ovládače pre prenosné a vreckové elektronické zariadenia a počítače; sťahovateľné elektronické audio súbory, obrazové súbory a audiovizuálne súbory, zahŕňajúce knihy, časopisy, noviny, periodiká, informačné letáky, príručky, kvízy, testy, žurnály, návody a televíznu zábavu; magnetické nosiče údajov; telefóny, videotelefóny, fotoaparáty; rádioprijímače; vysielače (telekomunikácie); videokamery; počítačový hardvér okrem mikroprocesorov, centrálnych procesorových jednotiek, obvodových dosiek a integrovaných obvodov; počítačový hardvér pre poskytovanie integrovanej telefonickej komunikácie s počítačovými globálnymi informačnými sieťami; časti a súčasti pre ručné a mobilné digitálne elektronické zariadenia na posielanie a príjem telefonických hovorov, faxov, elektronickej pošty, digitálnych médií a ručné digitálne elektronické zariadenia na záznam, organizovanie, prenos, manipulovanie a sledovanie textových, dátových, zvukových, obrazových a video súborov; časti a súčasti pre mobilné telefóny, smartfóny a tabletové počítače (kryty, puzdrá, obaly z kože alebo koženky, obaly z látky alebo textílií, slúchadlá, stereo slúchadlá, slúchadlá do uší, stereofónne reproduktory, reproduktory, zvukové reproduktory do domácnosti, slúchadlá s mikrofónom pre bezdrôtové komunikačné prístroje); zariadenie so stereo reproduktormi pre osobné použitie; mikrofóny; zariadenia na spájanie a nabíjanie mobilných digitálnych elektronických prístrojov; zariadenia na spájanie a nabíjanie prístrojov na posielanie a príjem telefónnych hovorov, faxov, elektronickej pošty, digitálnych médií a ručných prístrojov na nahrávanie, organizovanie, vysielanie, manipulovanie a prehliadanie textových, dátových, zvukových, obrazových a video súborov; užívateľské príručky v elektronicky čitateľnej, strojovo čitateľnej, alebo počítačom čitateľnej forme na využitie s vyššie uvedeným tovarom.
28 - Zariadenia pre počítačové hry; zariadenia pre elektronické hry; zariadenia pre videohry; ovládače hracích konzol; interaktívne video herné diaľkové ovládače, citlivé na pohyb; diaľkové ovládacie zariadenia pre interaktívne videohry.
38 - Telekomunikačné služby; elektronický prenos stiahnuteľných a v reálnom čase prenášaných audio a video súborov prostredníctvom počítačov, elektronických a komunikačných sietí (telekomunikačné služby); poskytovanie online elektronických diskusných fór na prenos správ medzi počítačovými užívateľmi v oblasti informácií o spotrebných výrobkoch; služby internetového vysielania; služby prijímania a odosielania elektronických správ; elektronický prenos stiahnuteľných a v reálnom čase prenášaných zvukových, video a multimediálnych súborov a filmov prostredníctvom počítačových, elektronických a komunikačných sietí (telekomunikačné služby); zvukové vysielanie hovoreného slova, hudby, koncertov a rozhlasových programov; služby digitálneho bezdrôtového prenosu textových a číselných správ; komunikácia prostredníctvom bezdrôtovej elektronickej čítačky kníh; zvukové vysielanie a prenos vzdelávacích a zábavných digitálnych médií; komunikačné služby slúžiace na prenos, prístup, príjem, preberanie, prenos v reálnom čase, vysielanie, zdieľanie, zobrazovanie, formátovanie, zrkadlové kopírovanie a prenos textu, obrazu, zvuku, videa a údajov prostredníctvom telekomunikačných sietí; poskytovanie online diskusných fór, on-line miestností pre rozhovor a on-line komunít na prenos správ medzi počítačovými používateľmi; poskytovanie prístupu do elektronických zariadení (k elektronickým čítačkám, mobilným telefónom, mobilným telefónom s otvoreným operačným systémom, prenosným elektronickým prístrojom, prenosným digitálnym prístrojom, tabletom alebo počítačom) v podobe poskytovania telekomunikačných prepojovacích služieb na prenos obrazov, správ, zvukových, obrazových, audiovizuálnych a multimediálnych diel; prenos zvukového, obrazového a audiovizuálneho materiálu prostredníctvom internetu alebo iných počítačových alebo komunikačných sietí; poskytovanie on-line internetových fór a online komunít na prenos fotografií, videa, textu, údajov, obrazov , elektronických diel; prenos digitálnych nahrávok (podcastov), prenos webového vysielania; poskytovanie prístupu on-line siete, ktorá umožňuje používateľom pristupovať a zdieľať obsah, text, obrazové diela, zvukové diela, audiovizuálne diela, literárne diela, súbory, údaje, dokumenty a elektronické práce; poskytovanie prístupu do on-line siete, ktorá umožňuje používateľom zdieľať obsah, fotografie, videozáznamy, text, údaje, obrazy , elektronické diela v oblasti zábavy vrátane filmov, televíznych programov, audiovizuálnych diel, hudby, zvukových diel, kníh, divadla, literárnych diel, športových podujatí, rekreačných činností, oddychových aktivít, turnajov, umeleckých diel, tancov, muzikálov, výstav, športových výcvikov, klubov, rádií, komédií, súťaží, obrazových diel, hier, hrania, festivalov, múzeí, zábavných parkov, kultúrnych podujatí, koncertov, publikovania, animácie, aktuálnych udalostí, módy, multimediálnych prezentácií, dejín, jazykov, slobodných umení, matematiky, obchodu a podnikania, vedy, technológie, záľub, kultúry, športu, umenia, psychológie a filozofie; poskytovanie užívateľského prístupu na internetové stránky, ktoré umožňujú užívateľom prenášať, ukladať do krátkodobej pamäte, prijímať, sťahovať, prenášať v reálnom čase, vysielať, zobrazovať, formátovať a zdieľať obsah, text, literárne diela, zvukové diela, audiovizuálne diela, údaje, súbory, dokumenty a elektronické diela; poskytovanie prístupu na internetové stránky, ktoré umožňujú užívateľom prenášať, ukladať do krátkodobej pamäte, prijímať, sťahovať, prenášať v reálnom čase, vysielať, zobrazovať, formátovať a zdieľať fotografie, videozáznamy, text, údaje, obrazy , elektronické diela; poskytovanie prístupu na internetové stránky zamerané na zábavu, filmy, televízie, audiovizuálne diela, hudbu, zvukové diela, knihy, divadlo, literárne diela, športové činnosti, rekreačné činnosti, rekreačné aktivity, turnaje, umenie, tanec, hudobné predstavenia, výstavy, športový výcvik, kluby, rádiá, komédie, súťaže, vizuálne diela, hry, hranie, festivaly, múzea, zábavné parky, kultúrne podujatia, koncerty, publikovanie, animácia, aktuálne udalosti, módne prehliadky a multimediálne prezentácie; poskytovanie diskusných fór na prenos správ medzi počítačovými užívateľmi v oblasti zábavy(telekomunikačné služby); poskytovanie interaktívnych diskusných fór zameraných na prenos správ medzi počítačovými používateľmi a predplatiteľmi; elektronický prenos recenzií a informácií v oblasti zábavy prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí; poskytovanie elektronickej komunikácie prostredníctvom weblogov; poskytovanie on-line fór a elektronických diskusných panelov; poskytovanie on-line fór na komunikáciu v oblasti elektronických hier; poskytovanie prenosu videa na požiadanie v oblasti počítačových hier; spravodajské kancelárie; poskytovanie zoznamov telefónnych čísiel, obchodných adries, adries elektronickej pošty, adries stránok na domácej sieti, adries a telefónnych čísiel ľudí, miest a organizácií (telekomunikačné služby); poskytovanie priestoru na diskusiu na internete v oblasti vydávania komiksov, zábavy a zábavného priemyslu; elektronický prenos hlasu, údajov a obrazov prostredníctvom globálnej komunikačnej siete.
42 - Vytváranie, údržba a hosťovanie webovej stránky, ktorá umožňuje používateľom hodnotiť scenáre, filmy, televízne programy, grafické obrazy a predbežné kreslené scenáre; poskytovanie virtuálnych počítačových prostredí pre interakciu používateľov zameraných na zábavu a oddych, prostredníctvom cloud computingu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SPARK 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amazon Technologies, Inc.; 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2019 8/2019 BA3M
2 Prevody a prechody práv na prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 GB3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.09.2020 9/2020 FH3M
 
POZ 456-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.03.2018 166,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.03.2019 20,00 EUR
40 Doplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 01.04.2019 40,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.08.2019 15,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 28.11.2019 25,00 EUR
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 10.06.2020 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 456-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 23.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 13.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 13.03.2018 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.03.2018 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.03.2018 Typ Platba
výsledok rešerše 15.10.2018 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.10.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 21.12.2018 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.12.2018 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 25.02.2019 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.03.2019 Typ Platba
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 08.03.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
40 Doplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 03.04.2019 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.04.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.06.2019 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.06.2019 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 14.06.2019 Typ Interné listy
Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 18.06.2019 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 18.06.2019 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 18.06.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 13.08.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 13.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 13.08.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 14.08.2019 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2019 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 22.08.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.08.2019 Typ Doručené
Doklad o prevode 30.08.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 01.10.2019 Typ Odoslané
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 25.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 25.10.2019 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 25.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 25.10.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 14.11.2019 Typ Odoslané
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 02.12.2019 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 09.12.2019 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 06.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 06.02.2020 Typ Doručené
Výzva na preukázanie používania staršej OZ 10.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 11.02.2020 Typ Doručené
Poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu 12.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 28.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 28.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 06.03.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 01.04.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 09.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 09.06.2020 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 09.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.06.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 11.06.2020 Typ Odoslané
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 12.06.2020 Typ Platba
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 08.07.2020 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 14.07.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.08.2020 Typ Odoslané
POZ 456-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 16.10.2019 Amazon Technologies, Inc. Lahners LLC
2 Zápis alebo zmena zástupcu 16.10.2019 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku