Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 45567
(111)  Číslo ochrannej známky  160827 
(151)  Dátum zápisu  18.04.1972 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.09.2011 
(210)  Číslo prihlášky  45567 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.09.1971 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Pracie prostriedky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TOMI 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság; Dávid Ferenc u. 6, H-1113 Budapest; HU 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.09.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2001 08/2001 PC3M
2 Obnovené ochranné známky 07.01.2002 01/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2018 11/2018 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.11.2018 11/2018 TC3M
6 Opravy mien 01.03.2019 03/2019 TB3M
 
POZ 45567
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 45567
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.09.1999 Typ Doručené
2 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
3 správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 25.09.2000 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.11.2000 Typ Doručené
5 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 08.12.2000 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 24.01.2001 Typ Doručené
7 správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 01.03.2001 Typ Odoslané
8 Doklad o prevode 23.04.2001 Typ Doručené
9 pokyn na zápis prevodu 07.05.2001 Typ Interné listy
10 dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2001 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.08.2001 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.08.2001 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.08.2011 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.09.2011 Typ Platba
16 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 14.10.2011 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 23.11.2011 Typ Doručené
17a Plná moc 23.11.2011 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.04.2012 Typ Doručené
19a Plná moc 27.04.2012 Typ Doručené
20 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.06.2012 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2018 Typ Doručené
22a Doklad o prechode 10.09.2018 Typ Doručené
22b Plná moc 10.09.2018 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 10.09.2018 Typ Doručené
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.09.2018 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2018 Typ Odoslané
26 Žiadosť o opravu 04.02.2019 Typ Doručené
26a Plná moc 04.02.2019 Typ Doručené
26b Doklad o prechode 04.02.2019 Typ Doručené
27 dodatok k osvedčeniu OZ 21.02.2019 Typ Odoslané
28 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.01.2021 Typ Doručené
29 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.04.2021 Typ Doručené
29a Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
30 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
31 40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 45567
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.05.2001 HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi Kft. Tiszamenti Vegyimüvek
2 Zápis alebo zmena zástupcu 17.07.2012 KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., organizační složka, Korejzová Petra, JUDr. Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
3 Prevod majiteľa 04.10.2018 Henkel Magyarország Distribution Korlátolt Felelősségű Társaság HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi Kft.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.10.2018 KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., organizační složka, Korejzová Petra, JUDr.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.10.2018 Henkel Magyarország Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Henkel Magyarország Distribution Korlátolt Felelősségű Társaság
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku