Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 455-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  240797 
(151)  Dátum zápisu  14.09.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  455-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.03.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Spracované mäsové výrobky; mäsové nátierky; tukové nátierky na chlieb; mäsové pasty; mäsové paštéty; mäsové výťažky; konzervované mäso; sušené mäso; varené mäso; mäsové konzervy; hotové jedlá obsahujúce hlavne mäso; zeleninové nátierky; zeleninové pasty; zeleninové paštéty; konzervovaná zelenina; sušená zelenina; varená zelenina; spracovaná zelenina; hotové zeleninové výrobky; hotové jedlá obsahujúce hlavne zeleninu.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so spracovanými mäsovými výrobkami, s mäsovými nátierkami, s tukovými nátierkami na chlieb, s mäsovými pastami, s mäsovými paštétami, s mäsovými výťažkami, s konzervovaným mäsom, so sušeným mäsom, s vareným mäsom, s mäsovými konzervami, s hotovými jedlami obsahujúcimi hlavne mäso, so zeleninovými nátierkami, so zeleninovými pastami, so zeleninovými paštétami, s konzervovanou zeleninou, so sušenou zeleninou, s varenou zeleninou, so spracovanou zeleninou, s hotovými zeleninovými výrobkami, s hotovými jedlami obsahujúcimi hlavne zeleninu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom.
40 - Spracovanie a úprava potravín; konzervovanie potravín. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Pipi KRÉM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVOFRUCT SK, s. r. o.; Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2015 6/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2015 11/2015 FG3M
 
POZ 455-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 455-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.03.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 05.03.2015 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.03.2015 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.04.2015 Typ Platba
4 výsledok rešerše 21.04.2015 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 21.04.2015 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.11.2015 Typ Odoslané
7 Výpoveď plnej moci 19.02.2016 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 23.02.2016 Typ Doručené
8a Plná moc 23.02.2016 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 27.04.2016 Typ Odoslané
10 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.03.2021 Typ Doručené
12a Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
12b Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
POZ 455-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku