Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 454-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  454-2021 
(220)  Application Date  16.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné).
16 - Vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; tlačiarenské typy (písmená a číslice); písmená (tlačiarenské typy); tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; záložky do kníh.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); prekladateľské služby; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); koučovanie (školenie); školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou.
42 - Tvorba počítačového softvéru. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  24.03.18, 26.01.20, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Okálová Mária, Ing.; Hargašova 50, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 454-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 454-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.02.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 16.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 17.02.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.02.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 03.03.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Type Internal Letter
POZ 454-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku