Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 453-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  453-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  26.05.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Dokončovacie stroje (finišery); lisovacie zápustkové stroje; prevody strojov; prevodové skrine (nie na pozemné vozidlá); hydraulické motory; hnacie motory (nie do pozemných vozidiel); motory (nie do pozemných vozidiel); automatické manipulátory (stroje); manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie).
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi; vojenské dopravné prostriedky; motory do pozemných vozidiel; spojky pozemných vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; brzdové obloženia do dopravných prostriedkov; brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové platničky na automobily; brzdy vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; hydraulické obvody do vozidiel; podvozky vozidiel; bočné prívesné vozíky k motocyklom; prívesy (vozidlá); ručné vozíky; spojovacie tyče na pozemné vozidlá (nie časti motorov); ťažné zariadenia na prívesné vozidlá; vyklápače (časti nákladných automobilov); zdvíhacie vozíky; manipulačné vozíky; ťahače; dvojkolesové vozíky; prívesné vozíky; pneumatiky; automobilové podvozky.
37 - Interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; informácie o opravách; údržba a opravy motorových vozidiel; mazanie vozidiel; prenájom stavebných strojov a zariadení; opravy, inštalácie, údržba žeriavov; inštalácie, údržba a opravy kladkostrojov; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.99.02, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 03.07.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BALKANCAR SLOVAKIA, s.r.o.; Bátovce 108, 935 03 Bátovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Svetozár JURAN, ANIMUS patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, P. O. Box 107, 840 05 Bratislava 45; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 BA3M
 
POZ 453-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 453-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 17.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 17.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 08.04.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.04.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 10.05.2021 Typ Interné listy
POZ 453-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku