Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 451-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251507 
(151)  Dátum zápisu  20.12.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.12.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  451-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.03.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny; fotografie; pohľadnice; noviny; katalógy; brožúry; prospekty; plagáty; kalendáre; mapy; leporelá; obtlačky; baliaci papier.
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti športu, telesnej kultúry a zdravého životného štýlu; inzertné služby; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek tovarov; reklama; marketing; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie reklamných textov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.08, 02.01.95, 02.01.23, 02.07.13, 26.04.07, 27.05.13, 27.05.03, 27.05.12, 26.04.24, 26.04.22, 27.01.13, 02.01.16, 29.01.13, 29.01.04, 29.01.05, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  šedá, biela, modrá, fialová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FIT line s.r.o.; Námestie Ľudovíta Štúra 24, 974 05 Banská Bystrica 5; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2019 05/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.02.2020 02/2020 FH3M
 
POZ 451-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 451-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.03.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.03.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.03.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.03.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 19.03.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.03.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 26.03.2019 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.03.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 28.03.2019 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 06.08.2019 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 06.08.2019 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.08.2019 Typ Platba
10 Doplnenie materiálov 22.08.2019 Typ Doručené
10a Plná moc 22.08.2019 Typ Doručené
11 výzva na doplnenie podania námietok 10.09.2019 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 26.09.2019 Typ Doručené
12a Plná moc 26.09.2019 Typ Doručené
13 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 30.09.2019 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 07.10.2019 Typ Doručené
15 Odpoveď na správu úradu 07.10.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 07.10.2019 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 28.10.2019 Typ Odoslané
17 všeobecný referátnik 30.10.2019 Typ Odoslané
18 Žiadosť inde neuvedená 04.11.2019 Typ Doručené
19 Odpoveď na správu úradu 26.11.2019 Typ Doručené
20 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 28.11.2019 Typ Odoslané
21 pokyn na zápis po zverejnení 09.12.2019 Typ Interné listy
22 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.12.2019 Typ Odoslané
POZ 451-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku