Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 45015
(111)  Číslo ochrannej známky  160450 
(151)  Dátum zápisu  05.08.1971 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.01.2021 
(210)  Číslo prihlášky  45015 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.01.1971 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlo na bielizeň a mydlové syntetické čistiace prostriedky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ACE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fater S.p.A.; Via Mare Adriatico, 122, 65010 Spoltore, Pescara; IT 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 06.11.2001 11/2001 ND3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2002 01/2002 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2002 12/2002 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.04.2011 04/2011 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2016 03/2016 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 10.02.2021 03/2021 ND3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 28.04.2021 08/2021 TC3M
 
POZ 45015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
2 F0003 Popl. za obnovu 30.01.2001 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 45015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu 29.01.2001 Typ Doručené
3 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 14.03.2001 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.05.2001 Typ Doručené
5 Plná moc 16.07.2001 Typ Doručené
6 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2001 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2001 Typ Doručené
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2001 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2002 Typ Doručené
10a Plná moc 17.06.2002 Typ Doručené
10b Doklad o prevode/prechode 17.06.2002 Typ Doručené
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.06.2002 Typ Platba
12 pokyn na zápis prevodu 08.10.2002 Typ Interné listy
13 dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2002 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.01.2011 Typ Doručené
14a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.01.2011 Typ Doručené
14b Plná moc 27.01.2011 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 27.01.2011 Typ Odoslané
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.01.2011 Typ Platba
17 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.01.2011 Typ Platba
18 Žiadosť o obnovu 01.02.2011 Typ Doručené
18a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 01.02.2011 Typ Doručené
18b Plná moc 01.02.2011 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis prevodu 15.10.2015 Typ Doručené
20a Doklad o prevode 15.10.2015 Typ Doručené
20b Plná moc 15.10.2015 Typ Doručené
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2015 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.06.2020 Typ Doručené
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.01.2021 Typ Doručené
24a Sprievodný list 07.01.2021 Typ Doručené
24b Plná moc 07.01.2021 Typ Doručené
24c Príloha inde neuvedená 07.01.2021 Typ Doručené
25 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.01.2021 Typ Doručené
25a Plná moc 07.01.2021 Typ Doručené
25b Sprievodný list 07.01.2021 Typ Doručené
26 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.01.2021 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 28.01.2021 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 31.03.2021 Typ Doručené
28a Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
29 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Typ Odoslané
30 všeobecný referátnik 06.04.2021 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.04.2021 Typ Doručené
31a Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
32 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 45015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Procter and Gamble AG.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.10.2001 Procter & Gamble AG Procter & Gamble AG
2 Prevod majiteľa 11.10.2002 The Procter & Gamble Company Procter & Gamble AG
3 Zápis alebo zmena zástupcu 11.10.2002 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
4 Zápis alebo zmena zástupcu 16.02.2011 AK Štros Kusák Čermák, Štros David, JUDr. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
5 Prevod majiteľa 25.01.2016 Fater S.p.A. The Procter & Gamble Company
6 Zápis alebo zmena zástupcu 25.01.2016 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. AK Štros Kusák Čermák, Štros David, JUDr.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 26.01.2021 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.04.2021 Fater S.p.A. Fater S.p.A.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 08.04.2021 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku