Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 450-2022
(111)  Trademark Number  258306 
(151)  Registration Date  02.09.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  02.09.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  450-2022 
(220)  Application Date  25.02.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  25.05.2022 
(450)  Publication of Registration Date  28.09.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  25, 41, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; obuv; čiapky; pleteniny; ramienka na dámsku bielizeň; nákrčníky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre; ponožky; odevy; kovové časti na obuv; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; návleky; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice (oblečenie); hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; gymnastické cvičky; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; športové tričká, dresy; papuče; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; šaty; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; zvrchníky; uniformy; bundy; plavky (pánske); plavky; plavky; topánky na športovanie; čelenky (oblečenie); body (spodná bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; tričká; nohavicové sukne; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; ponožky pohlcujúce pot; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; odevy obsahujúce látky na chudnutie; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; palčiaky; tričká na športovanie chrániace pred odreninami a vyrážkami (rashguards); šatky (na hlavu); priľnavé podprsenky; termorukavice na zariadenia s dotykovým displejom; cyklistické rukavice; vodičské rukavice.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; vzdelávanie; produkcia filmov (nie reklamných); gymnastický výcvik; požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; poskytovanie športovísk; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; meranie času na športových podujatiach; organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); prenájom tenisových kurtov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; turistické prehliadky so sprievodcom; vyučovanie bojového umenia aikido; organizovanie horolezeckých túr so sprievodcom; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami; odborný výcvik džuda; prenájom trenažérov; posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely; organizácia súťaží v elektronických športoch; služby v oblasti elektronických športov; multimediálne knižnice; fotografovanie pomocou dronu; tvorba videonahrávok pomocou dronov; prenos obchodných znalostí a know-how (školenie); vydávanie osvedčení o vzdelaní, konkrétne poskytovanie skúšok v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania; výskum v oblasti vzdelávania; organizovanie zábavných podujatí; organizovanie a vedenie športových podujatí; titulkovanie; vedenie zábavných podujatí.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; zdravotné strediská (služby); služby chiropraktikov; zotavovne pre rekonvalescentov; nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť; masáže; lekárske služby; fyzioterapia; ošetrovateľské služby; farmaceutické poradenstvo; psychologické služby; prenájom zdravotníckeho vybavenia; aromaterapeutické služby; telemedicínske služby; sauny (služby); soláriá (služby); terapeutické služby; prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská; alternatívna medicína; zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; zotavovne; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy; akupunktúra; terapeutické bankovanie; starostlivosť o ženy po pôrode; služby regeneratívnej medicíny; zdravotné prehliadky; tanečná terapia; liečba umením; hudobná terapia; diaľkové monitorovanie zdravotných údajov na účely diagnostiky a liečby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.09, 27.05.01, 27.99.01, 26.03.04, 27.01.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  RadyActive Tesla s.r.o.; Jasovská 65, Košice-Pereš 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.02.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 450-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.04.2022 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 450-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.02.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 25.02.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 18.03.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 09.05.2022 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Type Sent document
POZ 450-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku