Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 449-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  449-2021 
(220)  Application Date  16.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; telekomunikačné vysielače; pásky na záznam zvuku; nahraté počítačové programy; exponované filmy; exponované kinematografické filmy; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér; optické nosiče údajov; prehrávače kompaktných diskov; sťahovateľné počítačové programy; nahratý softvér na počítačové hry; DVD prehrávače; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); elektronické interaktívne tabule; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; počítačový softvér na šetriče obrazovky (nahratý alebo sťahovateľný).
16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; tlače (rytiny); spisové obaly (papiernický tovar); obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; noviny; periodiká; tlačiarenské štočky; obaly (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; papiernický tovar; blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); písacie súpravy (papiernický tovar); papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); kopírovací papier (papiernický tovar); hudobné blahoželania (pohľadnice); značkovacie perá (papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernický tovar); tlačené partitúry.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; teletextové služby; vysielanie káblovej televízie; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov); prenájom smartfónov.
41 - Zábava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných kulís; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); požičiavanie audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; požičiavanie videokamier; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); karaoke služby; hudobné skladateľské služby; nočné kluby (zábava); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); nahrávanie videopások; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; služby diskdžokejov; hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); skladanie piesní; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); prenájom umeleckých diel; organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay); distribúcia filmov; tvorba videozáznamov na podujatiach; režírovanie filmov (okrem reklamných). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.05.09, 26.13.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Rozhlas a televízia Slovenska; Mlynská dolina, 845 45 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 449-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 449-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.02.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 16.02.2021 Type Delivered
1b Plná moc 16.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 17.02.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 03.03.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Type Internal Letter
POZ 449-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku