Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 449-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  449-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; telekomunikačné vysielače; pásky na záznam zvuku; nahraté počítačové programy; exponované filmy; exponované kinematografické filmy; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér; optické nosiče údajov; prehrávače kompaktných diskov; sťahovateľné počítačové programy; nahratý softvér na počítačové hry; DVD prehrávače; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); elektronické interaktívne tabule; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; počítačový softvér na šetriče obrazovky (nahratý alebo sťahovateľný).
16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; tlače (rytiny); spisové obaly (papiernický tovar); obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; noviny; periodiká; tlačiarenské štočky; obaly (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; papiernický tovar; blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); písacie súpravy (papiernický tovar); papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); kopírovací papier (papiernický tovar); hudobné blahoželania (pohľadnice); značkovacie perá (papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernický tovar); tlačené partitúry.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; teletextové služby; vysielanie káblovej televízie; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov); prenájom smartfónov.
41 - Zábava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných kulís; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); požičiavanie audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; požičiavanie videokamier; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); karaoke služby; hudobné skladateľské služby; nočné kluby (zábava); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); nahrávanie videopások; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; služby diskdžokejov; hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); skladanie piesní; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); prenájom umeleckých diel; organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay); distribúcia filmov; tvorba videozáznamov na podujatiach; režírovanie filmov (okrem reklamných). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.05.09, 26.13.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rozhlas a televízia Slovenska; Mlynská dolina, 845 45 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 449-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 449-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 16.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.03.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Typ Interné listy
POZ 449-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku