Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 447-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233179 
(151)  Dátum zápisu  13.09.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  447-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.11.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; obchodné alebo podnikateľské informácie; štatistické kompilácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné odhady; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
37 - Demolácia budov; dozor nad stavbami; stavebné informácie; izolovanie stavieb; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; murovanie; pokrývačské práce na strechách budov; prenájom stavebných strojov a zariadení; výstavba a opravy skladov; stavebné informácie; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácia, údržba a opravy strojov; utesňovanie stavieb.
42 - Architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby); expertízy (inžinierske práce); kontrola kvality; skúšky materiálov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prieskum v oblasti využitia počítačov; prieskumy (inžinierske práce); projektovanie stavieb; štúdie technických projektov; vypracovanie stavebných výkresov; projektová činnosť; technický prieskum; urbanistické plánovanie; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.05.01, 25.03.05, 26.01.10, 26.02.05, 26.07.01, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ECONS ENERGY, a.s.; Zádielska 3, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2012 06/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.11.2012 11/2012 FG3M
 
POZ 447-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 447-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.03.2012 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 19.03.2012 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.03.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.04.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 23.04.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 23.04.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.09.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.08.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.11.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 22.11.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 447-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku