Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 438-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  438-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso, hydina a zverina; mäsové výťažky; slanina.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 tohto zoznamu; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
40 - Údenie potravín. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.05.13, 27.05.15, 25.01.06, 26.04.10, 26.02.14, 02.01.11, 26.02.19, 02.01.15, 29.01.02, 29.01.04, 29.01.01, 27.05.11, 26.11.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená, modrá, zlatá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JINEX, s.r.o.; M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Miroslav Labudík; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 438-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 438-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.02.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 12.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.02.2021 Typ Doručené
3 Oznámenie k poplatkom 16.02.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 16.02.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.02.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 18.02.2021 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 19.02.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 19.02.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 03.03.2021 Typ Interné listy
POZ 438-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku