Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 437-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  437-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 09, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Roztoky na kontaktné šošovky; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; liečivé prípravky na vyplachovanie očí.
09 - Okuliare; cvikre; slnečné okuliare; okuliare na športovanie; okuliare proti oslepeniu svetlom; okuliarové šošovky; kontaktné šošovky; korekčné šošovky (optika); šošovky (optika); rámy na okuliare; retiazky na okuliare; retiazky na cvikre; šnúrky na okuliare; puzdrá na okuliare; puzdrá na cvikre; puzdrá na kontaktné šošovky; optické sklo; výrobky očnej optiky; optické prístroje a nástroje; nástroje s okulármi; binokulárne ďalekohľady.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s roztokmi na kontaktné šošovky, čistiacimi prípravkami na kontaktné šošovky, liečivými prípravkami na vyplachovanie očí, okuliarmi, cvikrami, slnečnými okuliarmi, okuliarmi na športovanie, okuliarmi proti oslepeniu svetlom, okuliarovými šošovkami, kontaktnými šošovkami, korekčnými šošovkami (optika), šošovkami (optika), rámami na okuliare, retiazkami na okuliare, retiazkami na cvikre, šnúrkami na okuliare, puzdrami na okuliare, puzdrami na cvikre, puzdrami na kontaktné šošovky, optickým sklom, výrobkami očnej optiky, optickými prístrojmi a nástrojmi, nástrojmi s okulármi, binokulárnymi ďalekohľadmi; obchodné sprostredkovateľské služby s roztokmi na kontaktné šošovky, čistiacimi prípravkami na kontaktné šošovky, liečivými prípravkami na vyplachovanie očí, okuliarmi, cvikrami, slnečnými okuliarmi, okuliarmi na športovanie, okuliarmi proti oslepeniu svetlom, okuliarovými šošovkami, kontaktnými šošovkami, korekčnými šošovkami (optika), šošovkami (optika), rámami na okuliare, retiazkami na okuliare, retiazkami na cvikre, šnúrkami na okuliare, puzdrami na okuliare, puzdrami na cvikre, puzdrami na kontaktné šošovky, optickým sklom, výrobkami očnej optiky, optickými prístrojmi a nástrojmi, nástrojmi s okulármi, binokulárnymi ďalekohľadmi.
44 - Služby optikov; lekárske služby; zdravotnícka starostlivosť; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti služieb optikov a výrobkov očnej optiky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 29.01.04, 02.09.04, 27.05.14, 16.03.19, 16.03.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Modrá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vzorová spoločnosť 11, s.r.o.; Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 437-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 437-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.02.2021 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 22.02.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 22.02.2021 Typ Doručené
3b Plná moc 22.02.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 04.03.2021 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Typ Interné listy
POZ 437-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku