Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 437-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  252953 
(151)  Dátum zápisu  27.07.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  27.07.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  437-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.02.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso; ryby (neživé); hydina (mäso); divina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené, varené, zavárané ovocie a zelenina; základy pre polievky vo forme želé; bujóny vo forme želé; polievkové koncentráty vo forme želé; dehydrovaná želatína v prášku alebo v plátkoch; džemy; kompóty; vajcia; mlieko; mliečne výrobky; potravinárske oleje; pokrmové tuky; strukoviny okrem čerstvých; bujóny a vývary; gélové bujóny; bezlepkové bujóny; polievky; instantné polievky; bezlepkové polievky; zmesi v prášku a v paste na prípravu hotových jedál a štiav k mäsu pripravených na základe živočíšnych surovín (s prevažným obsahom mäsových a mliečnych surovín a vajec) a ich zmesí; prísady do polievok ako granulované zmesi a závarky na mäsovom základe; mäsové polotovary; mäsové guľky; jedlá z rýb; sezamový olej; zemiakové knedle v prášku; instantná zemiaková kaša; zmesi v prášku a v paste na prípravu hotových jedál a štiav k mäsu pripravených na základe rastlinných surovín (s prevažným obsahom zeleniny, strukovín a bylín) a ich zmesí.
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža; tapioka; ságo; múka; prípravky z obilnín; chlieb; pečivo; cukrovinky; zmrzliny; cukor; med; melasa; droždie; prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; ľad do nápojov; korenie; koreniace zmesi; zmesi korenia a bylín; sezamové semená (koreniny); žemľové knedle v prášku; múčniky v prášku; pudingy v prášku; zmesi na čokoládové polevy; zmesi na kakaové polevy; zmesi na kávové polevy; instantná krupicová kaša; instantná ovsená kaša; instantná obilninová kaša; mliečna ryžová kaša; tekuté koreniace prípravky; chilli omáčky; sójové omáčky; marinády; zálievky na ochutenie; tekuté ochucovadlá; tatarské omáčky; majonézy; kuskus (krupica); cestoviny; tortelliny; škrob (potraviny); studené omáčky na báze výrobkov v tejto triede ako samostatná príloha (dipy); omáčky na báze výrobkov v tejto triede ako sú základy pre omáčky a hotové omáčky podávané zohriate k jedlám; chuťové prísady; sladké omáčky toppingy; cukrárske výrobky; zmesi v prášku a v paste na prípravu hotových jedál, omáčok a štiav k mäsu pripravených na základe rastlinných surovín (s prevažným obsahom múky, obilnín, korenia) a ich zmesí; prísady do polievok ako granulované zmesi a závarky na rastlinnom základe (prevažujúca zmes múky, strúhanky, korenia a s prídavkom zeleniny); krutóny (kúsky opečeného chleba alebo žemle); aromatické prípravky do potravín; zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); vanilínový cukor; škoricový cukor; vanilkový cukor; rumový cukor; citrónový cukor; kečup; sypké ochucovadlo na báze soli a zeleniny; bezlepkové tekuté korenie.
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); šumivé nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje; ovocné nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; prášky na prípravu nápojov.
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách a na sociálnych sieťach pre maloobchod; predvádzanie tovaru; inzertné služby; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách a na sociálnych sieťach; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poskytovanie obchodných alebo reklamných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom multimediálnych prostriedkov a sociálnych sietí; obchodné sprostredkovateľské služby s vyššie uvedenými tovarmi v triedach 29, 30 a 32; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu a sociálnych sietí; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30 a 32 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.05.01, 26.01.16, 26.13.01, 26.01.19, 27.01.12, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.; Mělnická 133, 277 32 Byšice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka; Přístavní 24, 170 00 Praha; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2020 04/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.09.2020 09/2020 FH3M
 
POZ 437-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 437-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.02.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 19.02.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.02.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.02.2020 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 04.03.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 04.03.2020 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 09.03.2020 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 09.03.2020 Typ Interné listy
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.03.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 24.03.2020 Typ Doručené
7b Plná moc 24.03.2020 Typ Doručené
7c Plná moc 24.03.2020 Typ Doručené
8 Oznámenie 24.03.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 24.03.2020 Typ Doručené
9 oznámenie o zápise zmeny 30.03.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 22.07.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.07.2020 Typ Odoslané
12 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 30.03.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
12b Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 08.04.2021 Typ Odoslané
14 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 13.04.2021 Typ Platba
POZ 437-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 30.03.2020 Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku