Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 437-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233532 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.12.2019 
(210)  Číslo prihlášky  437-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.12.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  77/882,401 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2009 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Vína, alkoholické nápoje (okrem pív), aperitívy, liehoviny a likéry, destilované liehoviny, prípravky na výrobu alkoholických nápojov, vodka.
39 - Distribučné služby vzťahujúce sa na nápoje, napríklad alkoholické nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ELIOS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Paterno Imports, Ltd., DBA Terlato Wines International; 900 Armour Drive, Lake Bluff, Illinois 60044; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 08/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 01/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2020 02/2020 ND3M
 
POZ 437-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 437-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 19.03.2012 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 02.04.2012 Typ Odoslané
3 Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 23.05.2012 Typ Doručené
3a Oznámenie 23.05.2012 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.06.2012 Typ Platba
5 Plná moc 18.06.2012 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 21.06.2012 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 21.06.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.04.2019 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.11.2019 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.11.2019 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2019 Typ Odoslané
POZ 437-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku