Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 433-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  433-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); nahraté počítačové programy; sťahovateľné počítačové programy; nástroje na vývoj počítačového softvéru; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; počítačové programy na spracovanie údajov; systémy na spracovanie údajov; počítačový softvér na správu databáz; softvér pre dátovú komunikáciu; elektronické databázy nahraté na počítačových médiách; nahraté nosiče záznamov; elektronické publikácie (sťahovateľné).
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; školenia; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie vzdelávacích, zábavných a kultúrnych podujatí; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie textov (okrem reklamných); poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového softvéru a hardvéru; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; inštalácie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); návrh počítačových systémov; analýzy počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; navrhovanie a vývoj elektronických databáz; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Asseco WÉČKO  
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Asseco Solutions, a.s.; Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 433-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 433-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.02.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 12.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.02.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 01.03.2021 Typ Interné listy
POZ 433-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku