Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 432-2022
(111)  Trademark Number  258304 
(151)  Registration Date  02.09.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  02.09.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  432-2022 
(220)  Application Date  24.02.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  25.05.2022 
(450)  Publication of Registration Date  28.09.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); magnetické a optické nosiče údajov; nahraté nosiče zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových nahrávok.
16 - Časopisy (periodiká); noviny; tlačoviny; brožúry; knihy; prospekty; príručky; plagáty.
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie reklamných podujatí.
41 - Vydávanie časopisov; vydávanie novín; vydávanie textov (okrem reklamných); online vydávanie elektronických časopisov; online vydávanie elektronických novín; online vydávanie elektronických kníh. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  EVA Hriešne dobré nákupy 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, Bratislava 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  24.02.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 432-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.03.2022 106,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 432-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.02.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 18.03.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.04.2022 Type Sent document
výsledok rešerše 28.04.2022 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 03.05.2022 Type Delivered
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Type Sent document
POZ 432-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku