Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 430-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207324 
(151)  Dátum zápisu  14.09.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.02.2023 
(210)  Číslo prihlášky  430-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.02.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.06.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické výrobky a chemikálie pre priemysel a vedu, chemické látky na konzervovanie potravín, triesloviny.
03 - Éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky, dezodoranty pre osobnú potrebu, sanitárne čistiace prípravky, voňavkárske výrobky.
05 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne s výnimkou farmaceutických prípravkov pre dentálnu a ústnu starostlivosť, organopreparáty, očkovacie látky a séra, chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu; baktericídne, fungicídne a insekticídne prípravky; dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, diabetické prípravky na liečebné účely, utišujúce prostriedky a prípravky proti kašľu, liečivé byliny, čaje a čajové zmesi, vitamínové prípravky, liečivé tinktúry a kvapky; všetko s výnimkou prípravkov na liečbu znižovania váhy a redukcie svalov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CORONAL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zentiva, a. s.; Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  852384 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  14. 09. 2004; 07. 04. 2006; 27. 02. 2007; 20. 03. 2007; 10. 11. 2011 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AM; AT; AZ; BG; BX; CY; DE; DK; EE; ES; FI; FR; GB; GE; GR; HU; IE; IT; KG; KZ; LT; LV; MD; NO; PL; PT; SE; SI; TM; TR; UA; UZ 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.06.2004 6/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2004 12/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.02.2005 2/2005 TC3M
4 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.10.2005 10/2005 XA3M
5 Zmeny v zozname tovarov a služieb 02.02.2006 2/2006 XD3M
6 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.11.2006 11/2006 XA3M
7 Zmeny v zozname tovarov a služieb 01.02.2007 2/2007 XD3M
8 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.02.2008 2/2008 XA3M
9 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.02.2008 2/2008 XA3M
10 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.03.2012 3/2012 XA3M
11 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.05.2013 5/2013 TC3M
12 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
13 Obnovené ochranné známky 15.03.2023 5/2023 ND3M
 
POZ 430-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.02.2003 3 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 07.06.2004 2 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2004 200,00 SKK
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 27.10.2005 500,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 27.10.2005 1 000,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 13.12.2005 500,00 SKK
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 27.01.2006 500,00 SKK
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 22.05.2006 500,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 16.08.2006 500,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 14.11.2006 500,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 14.11.2006 500,00 SKK
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 14.11.2006 500,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 29.11.2006 500,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 29.11.2006 500,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 29.11.2006 500,00 SKK
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 22.01.2007 500,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 01.03.2007 1 000,00 SKK
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 01.03.2007 500,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 23.03.2007 1 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 15.11.2011 33,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.01.2013 133,00 EUR
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 08.03.2013 33,00 EUR
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 03.07.2014 66,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 26.01.2023 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 430-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 24.02.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.02.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.03.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 28.01.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2004 Typ Interné listy
Plná moc 01.06.2004 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 01.06.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 08.06.2004 Typ Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
sprievodný list do OMPI 15.11.2004 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 15.11.2004 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 15.11.2004 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.11.2004 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.11.2004 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 22.11.2004 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2004 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 22.12.2004 Typ Odoslané
List z OMPI 23.02.2005 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (FR) 01.03.2005 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 14.03.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o územné rozšírenie 22.07.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Notifikácia z OMPI 27.07.2005 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 30.07.2005 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2005 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 20.10.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 24.10.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 25.10.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (FR) 25.10.2005 Typ Doručené
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 31.10.2005 Typ Platba
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 31.10.2005 Typ Platba
vyžiadanie poplatku 08.12.2005 Typ Odoslané
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 15.12.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.01.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 19.01.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
sprievodný list do OMPI 20.01.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 20.01.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 20.01.2006 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 31.01.2006 Typ Doručené
Plná moc 31.01.2006 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 01.02.2006 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 06.02.2006 Typ Doručené
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 07.02.2006 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 13.02.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 13.02.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 13.02.2006 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 23.02.2006 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 22.03.2006 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 31.03.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 31.03.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 31.03.2006 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 13.04.2006 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 24.04.2006 Typ Doručené
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 15.05.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odmietnutie MOZ 15.05.2006 Typ Doručené
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 24.05.2006 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 23.06.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 23.06.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 23.06.2006 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 27.06.2006 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 08.08.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 18.08.2006 Typ Platba
Notifikácia z OMPI 13.09.2006 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 14.09.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 14.09.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 14.09.2006 Typ Odoslané
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 20.09.2006 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 27.09.2006 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2006 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 12.10.2006 Typ Doručené
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 13.11.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 13.11.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 13.11.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 20.11.2006 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 20.11.2006 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 20.11.2006 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.11.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Notifikácia z OMPI 28.11.2006 Typ Doručené
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 28.11.2006 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 28.11.2006 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 28.11.2006 Typ Doručené
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.12.2006 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.12.2006 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.12.2006 Typ Platba
Odmietnutie MOZ 14.12.2006 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 14.12.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 14.12.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 14.12.2006 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 20.12.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 20.12.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 20.12.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 20.12.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 20.12.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 20.12.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 20.12.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 20.12.2006 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.01.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 19.01.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 24.01.2007 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 13.02.2007 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 13.02.2007 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 13.02.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o územné rozšírenie 27.02.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (FR) 27.02.2007 Typ Doručené
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 27.02.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (FR) 27.02.2007 Typ Doručené
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 05.03.2007 Typ Platba
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 05.03.2007 Typ Platba
Žiadosť o územné rozšírenie 20.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (FR) 20.03.2007 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 23.03.2007 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 23.03.2007 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 23.03.2007 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 23.03.2007 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 23.03.2007 Typ Odoslané
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 27.03.2007 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 05.04.2007 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 05.04.2007 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 05.04.2007 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 10.04.2007 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 10.05.2007 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 07.08.2007 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 07.08.2007 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 07.08.2007 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 13.08.2007 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 13.08.2007 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 06.11.2007 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 06.12.2007 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 06.12.2007 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 08.12.2007 Typ Odoslané
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 08.12.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 10.12.2007 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 20.12.2007 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.01.2008 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.01.2008 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 01.10.2009 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 10.11.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 21.11.2011 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 05.12.2011 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 05.12.2011 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 05.12.2011 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 09.01.2012 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 10.01.2012 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 11.01.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.01.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.01.2013 Typ Platba
Žiadosť o územné rozšírenie 07.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 12.03.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2013 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 18.04.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 18.04.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 19.04.2013 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 24.05.2013 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 12.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 02.07.2014 Typ Doručené
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 07.07.2014 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o obnovu 16.07.2014 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 17.07.2014 Typ Odoslané
List z OMPI 18.07.2014 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 18.07.2014 Typ Doručené
Notifikácia z WIPO 02.10.2014 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 15.03.2018 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 15.11.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 01.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 02.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 02.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o ustanovenie zástupcu 16.10.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.01.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 25.01.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2023 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o zmena mena/adresy majiteľa MOZ 16.03.2023 Typ Doručené
POZ 430-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.11.2004 Zentiva, a. s. SLOVAKOFARMA, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.03.2013 Zentiva, a. s. Zentiva, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku