Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 428-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  428-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; mušty; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; vody (nápoje); hroznový mušt (nekvasený); nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); paradajkový džús (nápoj); ovocné nektáre.
33 - Víno; likéry; destilované nápoje; vínovica; digestíva (liehoviny a likéry); alkoholické výťažky z ovocia; liehoviny; destilované nápoje; liehoviny; jablčné mušty (alkoholické); hruškový mušt (alkoholický); alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.02, 24.17.09, 27.05.12, 27.05.01, 27.99.25, 27.99.15, 18.07.01, 27.99.21 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hey You, s. r. o.; Prostredná 13/49, Svätý Jur 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slezák Dominik, Mgr.; Mierová 1746/2, Pezinok 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
 
POZ 428-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.03.2022 96,00 EUR
Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 26.08.2022 25,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 428-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.02.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 24.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 25.04.2022 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 24.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 24.08.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 24.08.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 24.08.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 24.08.2022 Typ Doručené
Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 24.08.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie námietok 24.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.08.2022 Typ Doručené
Doplnenie námietok 24.08.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie námietok 24.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.08.2022 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 08.09.2022 Typ Odoslané
Informácia o WIN-WIN Track 08.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
POZ 428-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku