Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 425-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258301 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  425-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  28 - Hry; spoločenské hry; partnerské hry; hry na úlohy; vzťahové hry; hry pre páry; hry na vzájomné pochopenie.
35 - Maloobchodné služby s hrami; online maloobchodné služby s partnerskými hrami; reklamné a marketingové služby, poskytované prostredníctvom sociálnych médií.
41 - Poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k telesnému cvičeniu prostredníctvom on-line webovej stránky; poskytovanie informácií o partnerských hrách prostredníctvom online webovej stránky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.11.01, 24.11.18, 24.17.08, 27.05.01, 29.01.12, 29.01.01, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, hnedá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boris Serebro; Koněvova 651/22, 130 00 Praha; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, LL.M.; Sedláčkova, 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 425-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.03.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 425-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.02.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 23.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 14.04.2022 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.05.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 425-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku