Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 424-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231009 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  424-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.03.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
16 - Knihy, časopisy, publikácie.
35 - Propagačná činnosť, reklama, sprostredkovanie predaja s výrobkami v triedach 9, 16, 39.
39 - Služby cestovnej kancelárie zaisťujúce dopravu a organizovanie zájazdov, sprevádzanie turistov (sprievodcovské služby).
43 - Služby cestovnej kancelárie spojené so zaisťovaním ubytovania a stravovania, prenájom prechodného ubytovania, stravovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Privileq specialista na luxusní cestování 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cestovní kancelář FISCHER, a.s.; Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.01.2021 02/2021 TC3M
 
POZ 424-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 424-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.03.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.04.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.04.2011 Typ Platba
4 Oznámenie k poplatkom 18.04.2011 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 27.05.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 27.05.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.07.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.10.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.10.2020 Typ Doručené
10a Výpis z obchodného registra 16.10.2020 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 05.11.2020 Typ Odoslané
12 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 09.12.2020 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2020 Typ Odoslané
14 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 28.12.2020 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.01.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 26.01.2021 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.02.2021 Typ Odoslané
17 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 15.02.2021 Typ Platba
18 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 19.02.2021 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.03.2021 Typ Doručené
20 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 424-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.12.2020 Cestovní kancelář FISCHER, a.s. Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku