Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 420-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  420-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné služby; reklamné agentúry; reklamný prieskum; reklamné texty (písanie); prezentácia fotografického vybavenia (na reklamné účely); reklamné a marketingové služby poskytované prostredníctvom sociálnych médií; marketing; propagačný marketing; marketingové služby; služby v oblasti prieskumu trhu v oblasti mediálneho vysielania; príprava a realizácia mediálnych a reklamných plánov a koncepcií.
41 - Fotografovanie; služby fotografa; zverejňovanie fotografií; fotografické spravodajstvo; portrétne fotografie; úprava fotografií (redigovanie); fotografické kompozície pre tretie osoby; zvuková produkcia a videoprodukcia a fotografovanie; zvuková, obrazová a multimediálna produkcia a fotografie; prenájom audiovizuálneho a fotografického vybavenia a zariadení; služby zhotovovania fotografických snímkov pomocou dronu; strih videa; videoprodukcia; prenájom videí; editovanie videopáskov; výroba videonahrávok; prezentácia video filmov; výroba náučných videí; služby v oblasti nahrávania videí; služby v oblasti výroby videí; audio a video nahrávacie služby; produkcia zvukových a video záznamov; služby v oblasti video zábavy; poskytovanie videí online bez možnosti stiahnutia; výroba animácií; služby animácie; najmä špeciálne efekty pre film a video; služby prevádzkovania online hier z počítačovej siete.
42 - Programovanie multimediálnych aplikácií; vývoj aplikácií k počítačovým programom, elektronické ukladanie digitálnych fotografií; grafický dizajn; priemyselný a grafický dizajn; počítačom podporovaný grafický dizajn;, grafický dizajn na zostavovanie webových stránok na internete; dizajn a grafický dizajn na tvorbu webových stránok; počítačom podporovaný dizajn grafického videa; vývoj hardvéru pre audio a video operátorov;, programovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  youRvision 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  youRvision, s.r.o.; Hlavná 540, Nová Ves nad Žitavou 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, LL.M.; Sedláčkova, 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 420-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.03.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 420-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.06.2022 Typ Odoslané
POZ 420-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku